កម្រងឯកសារបទបង្ហាញសិក្ខាសាលាជាស៊េរីចំនួន ៥ វគ្គ លើមូលបទ «សិទ្ធិជនជាប់ចោទនៅក្នុងដំណាក់កាលនានានៃនីតិព្រហ្មទណ្ឌ

១១. ភាពដែលអាចទទួលយកបាននៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍

អ្នកនិពន្ធ: ឈិត វិនា
ទំព័រ: ១៤១ ដល់ ១៥៤

១២. សិទ្ធិ និងការអនុវត្តវិធាននីតិវិធីចំពោះពិរុទ្ធជន

អ្នកនិពន្ធ: ឈិត វិនា
ទំព័រ: ១៥៥ ដល់ ១៧២

១៣. បទល្មើសត្រួតគ្នា

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ុង មុនីសោភា
ទំព័រ: ១៧៣ ដល់ ១៨៦

១៤. ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ

អ្នកនិពន្ធ: រស់ ផុនចាន់និមល
ទំព័រ: ១៨៧ ដល់ ១៩៤

១៥. ការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការលើលែងទោសជាទូទៅ

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ុង មុនីសោភា
ទំព័រ: ១៩៥ ដល់ ២០៦

១៦. ការផ្តល់នីតិសម្បទាឡើងវិញ

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ុង មុនីសោភា
ទំព័រ: ២០៧ ដល់ ២១៤

១៧. ការបង្ខំដល់រូបកាយ

អ្នកនិពន្ធ: រស់ ផុនចាន់និមល
ទំព័រ: ២១៥ ដល់ ២២២

១៨. បណ្តឹងសើរើ

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ុង មុនីសោភា
ទំព័រ: ២២៣ ដល់ ២៣០