ព្រឹត្តិបត្ររដ្ឋបាលកម្ពុជា (សម័យរ៉េស៊ីដង់បារាំង)

ព្រឹត្តិបត្ររដ្ឋបាលកម្ពុជា ឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំង​ Bulletin Administratif du Cambodge ត្រូវបានរៀបចំ និងចងក្រងដោយរដ្ឋបាលអាណាព្យាបាលបារាំង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៨៨៤ ដែលជាលេខទី១។ ក្នុងនោះ បារាំង បានជួយរៀបចំ និងចងក្រងឯកសារច្បាប់ រដ្ឋបាល និងបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានា ជាច្រើនយ៉ាងសំបូរបែប សម្រាប់គ្រង់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនៅជំនាន់នោះ។ តាមរយៈការរៀបចំ និងចងក្រងឡើងវិញនេះ ក្រុមការងារ បានប្រមែប្រមូលឯកសារដែលជាSoft Copy ដើម្បីសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់។ ឯកសារច្បាប់ដើម មាននៅប្រទេសបារាំង និងមួយចំនួនធំនៅ បណ្ណសារដ្ឋានជាតិ ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំ។ ដោយសារ អត្ថបទទាំងអស់ជាភាសាបារាំង ក្រុមការងារ នឹងខិតខំព្យាយាម បកប្រែមាតិកាចាំបាច់ និងមានសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួន ចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

សមាសភាពក្រុមការងារ រូមមាន លោក ផល ពិសាល លោក ហ៊ន ពុទ្ធីវុធ លោកសែម សុវណ្ណៈរ៉ា និង លោក ចែត ចាន់កែវ ព្រមទាំងសហការីផ្សេងទៀត។

ព្រឹត្តិបត្ររដ្ឋបាលកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៨៨៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៤៩

លេខ ៨

លេខ ១០

លេខ ១១

លេខ ១២

លេខ ១៣

លេខ ១៤

លេខ ១៥

លេខ ១៦

លេខ ១៧

លេខ ១៨

លេខ ២០

លេខ ២១

លេខ ២២

លេខ ២៣

លេខ ២៤

លេខ ២៤

លេខ ២៥

លេខ ៣០

លេខ ៣១

លេខ ៣៦

លេខ ៣៩

លេខ ៤៥

លេខ ៤៦

លេខ ៤៧

លេខ ៤៨

លេខ ៤៩

លេខ ៥០

លេខ ៥១

លេខ ៥២

លេខ ៥៣

លេខ ៥៤

លេខ ៥៥

លេខ ៥៧

លេខ ៥៨

លេខ ៥៩