ព្រឹត្តិបត្ររដ្ឋបាលស​ម័យរ៉េស៊ីដង់ ឆ្នាំ១៨៨៤

សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

សូមមើល ព្រឹត្តិបត្ររដ្ឋបាលកម្ពុជាគ្រប់លេខផ្សេងទៀត នៅទីនេះ