ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ

ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ ជាព្រឹត្តិបត្រប្រចាំឆមាសដែលត្រវបានរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណង និងគោលដៅដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់ប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ និងមានភាពទូលំទូលាយ
  • ចូលរួមជំរុញ និងអភិវឌ្ឍវិស័យច្បាប់ យុត្តិធម៌ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ អោយមានភាពរីកចម្រើន និងសម្បូរបែប
  • ចូលរួមជំរុញបន្ថែម វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅកម្ពុជា តាមរយៈការបោះផ្សាយកម្រងអត្ថបទស្រាវជ្រាវជារៀងរាល់ឆមាស។

ព្រឹត្តិបត្រគ្រប់លេខ

គ្រប់ស្នាដៃទាំងអស់របស់សមាគមសាលាត្រាជូមានតម្កល់ទុកនៅតាមបណ្ណាល័យ និងស្ថាប័ននានាមានដូចជា៖