ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៥ (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣)

Bulletin Issue 5 (June 2023)


មាតិកា / Table of Contents

កថាមុខដោយ ទី ហ្សានិត ចក សម្បត្តិ និង ផល ពិសាល / Foreword by TY Janith, CHORK Sambath and PHAL Pisal

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW

1. តួនាទីសារការីក្នុងករណីមតកសាសន៍ / The Role of Notary In Case of Inheritance (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: កាន់ សុទ្ធប៉ូលីន (KAN Sothpolin)
ទំព័រ: ១ ដល់ ៤២

ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW

៥. QUESTIONING THE LEGALITY OF THE USE OF FORCE IN IRAQ IN MARCH 2003 (English Article)

អ្នកនិពន្ធ: ROS Sayumphu
ទំព័រ: ៩១ ដល់ ៩៧

ផ្នែកទី៣ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATE

៦. ទស្សនាទាននៃនិយ័តកម្មសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា / Regulation Concepts for Cambodian Digital Economy (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ខេន ចន្ថា និង សូ សុភា (KHEN Chantha and SAU Sophea)
ទំព័រ: ១០១ ដល់ ១១៩

ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពអាស៊ាន និងច្បាប់អន្តរជាតិ / ASEAN UPDATE AND INTERNATIONAL LAW

ផ្នែកទី៥ និក្ខេបបទជ័យលាភីរបស់កម្មវិធី RULE – DUAL DEGREES IN LAW / AWARDED THESIS WINNER OF RULE – DUAL DEGREES IN LAW COMPETITION

១២. WHAT IS REQUIRED OF INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS TOCURTAIL HARMFUL TRADE IN WILD SPECIES?

អ្នកនិពន្ធ: Claire BAKER-MUNTON
ទំព័រ: ១៩១ ដល់ ២២៥

ផ្នែកទី៦ អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភីរបស់កម្មសិក្សាការីសាលាត្រាជូ / AWARDED RESEARCH PAPER OF SALA TRAJU INTERNS

ផ្នែកទី៧ មរតកបណ្ណសារជាតិគតិយុត្តខ្មែរ / KHMER LEGAL HERITAGE

គណៈកម្មការនាយក / BOARD OF DIRECTOR

 • ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត នាយក
 • លោក ចក សម្បត្តិ នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិឯកជន
 • លោក ផល ពិសាល នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិសាធារណៈ
 • His Excellency TY JANITH Director
 • Mr. CHORK SAMBATH, Deputy Director in charge of Private Law
 • Mr. PHAL PISAL, Deputy Director in charge of Public Law

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល / FACILIATOR TEAM

ផ្នែកនីតិសាធារណៈ / Public Law

 • បណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង
 • បណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
 • កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន
 • កញ្ញា អ៊ឹម ច័ន្ទបូរមី
 • លោក រស់ សយម្លូ
 • លោក កឹម វឌ្ឍនៈ
 • Dr. CHHAK LIMCHHEANG
 • Dr. LONG SARAPECH
 • Ms. DANY CHANNRAKSMEYCHHOUKROTH
 • Ms. IM CHANBORMEY
 • Mr. ROS SAYUMPHU
 • Mr. KEM VATANAK

ផ្នែកនីតិឯកជន / Private Law

 • កញ្ញា នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
 • កញ្ញា វែង មួយគី
 • លោក ផុន វណ្ណា
 • បណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល
 • លោក ទេព ឃុនឆ័យ
 • លោក ត្រោក ទ្រង់សំបូរ
 • Ms. NOU CHANSOKUNTHEA
 • Ms. VENG MOUKY
 • Mr. PHON VANNA
 • Dr. MOENG SOKVISAL
 • Mr. TEP KUN CHHAY
 • Mr. TROK TRUNGSAMBO

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលសាលាត្រាជូ / ADMINISTRATOR

 • លោក យូ សុបិន្ត
 • លោក ប៉ូ គឹមសាន់
 • លោក ហ៊ុយ រិទ្ធី
 • លោក អោក ម៉េងអ៊ូ
 • លោក ទូច ស៊ាងលី
 • លោក ប៉ាល់ យ៉ុងឈី
 • លោក ម៉ៅ សុជាតិ
 • Mr. YOU SOBEN
 • Mr. PO KIMSAN
 • Mr. HUY RITHY
 • Mr. OUK MENG OU
 • Mr. TOUCH SEANGLY
 • Mr. PALL YONGCHHY
 • Mr. MAO SOCHEAT

លេខធិការដ្ឋាន / SECRETARIAT

 • លោក ដូលីន ផានីរាជ
 • លោក ប៉ាវ គ័ងម៉េង
 • កញ្ញា ជ័ង នីងសុំាង
 • កញ្ញា ឌី បូសូលីដា
 • លោក ថូ ស៊ាវសាន
 • Mr. DOLIN PHANNYREACH
 • Mr. PAO KORNGMENG
 • Ms. JWANG NINGSHANG
 • Ms. DY BOSOLIDA
 • Mr. THO SEAVSAN