មគ្គទេសក៍ស្ដីពីការរៀបចំ និងតាក់តែងព្រឹត្តិបត្រច្បាប់ / Guidelines and SOP on the Preparation and Drafting of Article for the Sala Traju Law Bulletin

English below
ដើម្បីសម្រួលដល់ការរៀបចំ និងការតាក់តែងព្រឹត្តិបត្រច្បាប់ សមាគមសាលាត្រាជូ សូមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវគោលការណ៍ណែនាំរួមដូចខាងក្រោម៖

  • ទី១​ គោលការណ៍ណែនាំរួមស្តីអំពីទម្រង់ អក្សរពុម្ព ទំហំ និងចំណុចប្រហាក់ប្រហែល (ទាញយកជា PDF )
  • ទី២ គោលការណ៍ណែនាំរួមស្តីអំពីការផ្តល់ប្រភពឯកសារយោងនិងការចងក្រងគន្ថនិទ្ទេស (ទាញយកជា PDF )
  • ទី៣ គម្រូឯកសារនៃអត្ថបទជា File MS Word (ទាញយកឯកសារ)

Guidelines on the Preparation and Drafting of Article for theaSala Traju Law Bulletin

To facilitate the preparation and drafting of an article for our Traju Law bulletin, Sala Traju Association would like to implement the below standard of procedure (SOP) for the author’s reference;