ព្រឹត្តិបត្រលេខទី2 (ខែមករា ឆ្នាំ២០២២)

Bulletin Issue 2 (January 2022)


មាតិកា / Table of Contents

បុព្វកថា និងសេក្តីបញ្ជាក់នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ / Foreword

អារម្មណ៍កថារបស់គណៈកម្មការនាយក / Preface

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW

3. អនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុល​ / Assignment of Claim (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: តែ មុយគីម (TE Muykim)
ទំព័រ: ៣៩ ដល់ ៥៣

ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW

ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភីរបស់កម្មសិក្សាការី / AWARDED RESEARCH PAPER OF SALA TRAJU INTERNS

8. ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល / Tax on Income (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: គុណ កុទី (KUN Koti)
ទំព័រ: ១៤៥ ដល់ ១៦៧

9. ទំនួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសំណង់ / Responsibilities in the Construction Sector (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ស្រ៊ុន សុខចេង (SRUN Sokcheng)
ទំព័រ: ១៦៩ ដល់ ២០៣

គណៈកម្មការនាយក

 • ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត នាយក
 • លោក ចក សម្បត្តិ នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិឯកជន
 • លោក ផល ពិសាល នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិសាធារណៈ

គណៈកម្មការនាយក / BOARD OF DIRECTOR

 • ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត នាយក
 • លោក ចក សម្បត្តិ នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិឯកជន
 • លោក ផល ពិសាល នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិសាធារណៈ
 • His Excellency TY JANITH Director
 • Mr. CHORK SAMBATH, Deputy Director in charge of Private Law
 • Mr. PHAL PISAL, Deputy Director in charge of Public Law

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល / FACILIATOR TEAM

ផ្នែកនីតិសាធារណៈ / Public Law

 • បណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង
 • បណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
 • កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន
 • កញ្ញា អ៊ឹម ច័ន្ទបូរមី
 • លោក រស់ សយម្លូ
 • Dr. CHHAK LIMCHHEANG
 • Dr. LONG SARAPECH
 • Ms. DANY CHANNRAKSMEYCHHOUKROTH
 • Ms. IM CHANBORMEY
 • Mr. ROS SAYUMPHU

ផ្នែកនីតិឯកជន / Private Law

 • កញ្ញា នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
 • កញ្ញា វែង មួយគី
 • លោក ផុន វណ្ណា
 • បណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល
 • Ms. NOU CHANSOKUNTHEA
 • Ms. VENG MOUKY
 • Mr. PHON VANNA
 • Dr. MOENG SOKVISAL

លេខធិការដ្ឋាន / SECRETARIAT

 • លោក ដូលីន ផានីរាជ
 • លោក ប៉ាវ គ័ងម៉េង
 • លោក ស ច័ន្ទបូរី
 • លោក ម៉ារី សុវណ្ណម៉ារ៉ា
 • កញ្ញា ជ័ង នីងសុំាង
 • កញ្ញា អ៊ុ ស៊ិនសារណា
 • លោក អ៊ុត សុផានីត