ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៤ (ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)

Bulletin Issue 4 (January 2023)


មាតិកា / Table of Contents

កថាមុខ​ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់លេខ៤ / Foreword

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុក ស៊ីផាន់ណា (Bundit Sapheacha Dr SOK Siphana)
ទំព័រ: xiii- xiv

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW

1. ច្បាប់ការងារ និងជំងឺកូវីដ-១៩ / Labor Law and Covid-19 (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: សុវណ្ណ វណ្ណារតន៍ (SOVANN Vannaroth)
ទំព័រ: ១ ដល់ ១៤

3. វិនិយោគបរទេសនិងអចលនទ្រព្យ / Foreign Investment and Real Estate (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: នាក់ សើគីរីន (NEAK Seakirin)
ទំព័រ: ៣៥ ដល់ ៧៨

4.ការចោទប្រកាន់បីរបៀបរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា / Three Prosecuting Methods for Prosecutor (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ (CHORK Sambath)
ទំព័រ: ៧៩ ដល់ ១១០

5. The Compulsory Vehicle Insurance / កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងចំពោះយានយន្ត (English Article)

អ្នកនិពន្ធ: យាន សូលីណា (YEAN Solina)
ទំព័រ: ៧៩ ដល់ ១១០

ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW

ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភីរបស់កម្មសិក្សាការី / AWARDED RESEARCH PAPER OF SALA TRAJU INTERNS

ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATE

ផ្នែកទី៥ បច្ចុប្បន្នភាពអាស៊ាន និងច្បាប់អន្តរជាតិ / ASEAN UPDATE AND INTERNATIONAL LAW

ផ្នែកទី៦ មរតកបណ្ណសារជាតិគតិយុត្តខ្មែរ / KHMER LEGAL HERITAGE

13. ព្រះរាជប្រកាសស្តីពី អ្នកថៈណាយក្តី / Royal Proclamation on Attorney at Law (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ណសារដ្ឋានជាតិ
ទំព័រ: ២៨៩ ដល់ ២៩០

14. ព្រះរាជប្រកាសស្តីពី សារការី / Royal Proclamation on Public Notary (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ណសារដ្ឋានជាតិ
ទំព័រ: ២៩១ ដល់​ ៣០០

គណៈកម្មការនាយក / BOARD OF DIRECTOR

 • ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត នាយក
 • លោក ចក សម្បត្តិ នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិឯកជន
 • លោក ផល ពិសាល នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិសាធារណៈ
 • His Excellency TY JANITH Director
 • Mr. CHORK SAMBATH, Deputy Director in charge of Private Law
 • Mr. PHAL PISAL, Deputy Director in charge of Public Law

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល / FACILIATOR TEAM

ផ្នែកនីតិសាធារណៈ / Public Law

 • បណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង
 • បណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
 • កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន
 • កញ្ញា អ៊ឹម ច័ន្ទបូរមី
 • លោក រស់ សយម្លូ
 • Dr. CHHAK LIMCHHEANG
 • Dr. LONG SARAPECH
 • Ms. DANY CHANNRAKSMEYCHHOUKROTH
 • Ms. IM CHANBORMEY
 • Mr. ROS SAYUMPHU

ផ្នែកនីតិឯកជន / Private Law

 • កញ្ញា នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
 • កញ្ញា វែង មួយគី
 • លោក ផុន វណ្ណា
 • បណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល
 • លោក ទេព ឃុនឆ័យ
 • លោក ត្រោក ទ្រង់សំបូរ
 • Ms. NOU CHANSOKUNTHEA
 • Ms. VENG MOUKY
 • Mr. PHON VANNA
 • Dr. MOENG SOKVISAL
 • Mr. TEP KUN CHHAY
 • Mr. TROK TRUNGSAMBO

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលសាលាត្រាជូ / ADMINISTRATOR

 • លោក យូ សុបិន្ត
 • លោក ប៉ូ គឹមសាន់
 • លោក ហ៊ុយ រិទ្ធី
 • លោក អោក ម៉េងអ៊ូ
 • លោក ទូច ស៊ាងលី
 • លោក ប៉ាល់ យ៉ុងឈី
 • លោក​ ឆោម តាំងម៉េង
 • កញ្ញា ទេព ស្រីណាក់  
 • លោក ហេង សំណាង
 • លោក យាន ជាមីង 
 • លោក ប៉ែន បុរិន្ទ  
 • Mr. YOU SOBEN
 • Mr. PO KIMSAN
 • Mr. HUY RITHY
 • Mr. OUK MENG OU
 • Mr. TOUCH SEANGLY
 • Mr. PALL YONGCHHY
 • Mr. CHHOAM TANGMENG
 • Ms. TEP SREYNAK
 • Mr. HENG SAMNANG
 • Mr. YEAN CHEAMING
 • Mr. PEN BURINT

លេខធិការដ្ឋាន / SECRETARIAT

 • លោក ដូលីន ផានីរាជ
 • លោក ប៉ាវ គ័ងម៉េង
 • កញ្ញា ជ័ង នីងសុំាង
 • កញ្ញា ឌី បូសូលីដា
 • លោក ថូ ស៊ាវសាន
 • Mr. DOLIN PHANNYREACH
 • Mr. PAO KORNGMENG
 • Ms. JWANG NINGSHANG
 • Ms. DY BOSOLIDA
 • Mr. THO SEAVSAN