ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៦ (ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤)

Bulletin Issue 6 (January 2024)

មាតិកា / Table of Contents

កថាមុខដោយ ទី ហ្សានិត ចក សម្បត្តិ និង ផល ពិសាល / Foreword by TY Janith, CHORK Sambath and PHAL Pisal

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW

១. អាជ្ញាអស់ជំនុំនៃដីកាដំណោះស្រាយ

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ:

៣. The Recognition of the Trust Institution in Common Law and some Civil Law Countries

អ្នកនិពន្ធ: Anne-Sophie Milard
ទំព័រ:

ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW

ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ / ARTICLES ON INTERNATIONAL LAW

៥. BRICS Plus: (Fantasy or Pragmatism)

អ្នកនិពន្ធ: IM Chanbormey
ទំព័រ:

៦. Underwater Heritage Convention: A Situation in Cambodia

អ្នកនិពន្ធ: PHAL Pisal and ROS Sayumphu
ទំព័រ:

ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATE

ផ្នែកទី៥ និក្ខេបបទជ័យលាភីរបស់កម្មវិធី RULE-DUAL DEGREES IN INTERNATIONAL LAW / AWARDED THESIS WINNER OF RULE- DUAL DEGREES INTERNATIONAL LAW

ផ្នែកទី៦ អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភីរបស់កម្មសិក្សាការីសាលាត្រាជូ / AWARDED RESEARCH PAPER OF SALA TRAJU INTERNS

ផ្នែកទី៧ មរតកបណ្ណសារជាតិគតិយុត្តខ្មែរ / KHMER LEGAL HERITAGE

ផ្នែកទី៨ ការណែនាំស្នាដៃដែលគួរអាន និងស្រាវជ្រាវ

គណៈកម្មការនាយក / BOARD OF DIRECTOR

 • ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត នាយក
 • លោក ចក សម្បត្តិ នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិឯកជន
 • លោក ផល ពិសាល នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិសាធារណៈ
 • His Excellency TY JANITH, Director
 • Mr. CHORK SAMBATH, Deputy Director in charge of Private Law
 • Mr. PHAL PISAL, Deputy Director in charge of Public Law

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល / FACILIATOR TEAM

ផ្នែកនីតិសាធារណៈ / Public Law

 • បណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង
 • បណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
 • កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន
 • កញ្ញា អ៊ឹម ច័ន្ទបូរមី
 • លោក រស់ សយម្លូ
 • Dr. CHHAK LIMCHHEANG
 • Dr. LONG SARAPECH
 • Ms. DANY CHANNRAKSMEYCHHOUKROTH
 • Ms. IM CHANBORMEY
 • Mr. ROS SAYUMPHU

ផ្នែកនីតិឯកជន / Private Law

 • កញ្ញា នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
 • កញ្ញា វែង មួយគី
 • លោក ផុន វណ្ណា
 • បណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល
 • លោក ទេព ឃុនឆ័យ
 • លោក ត្រោក ទ្រង់សំបូរ
 • Ms. NOU CHANSOKUNTHEA
 • Ms. VENG MOUKY
 • Mr. PHON VANNA
 • Dr. MOENG SOKVISAL
 • Mr. TEP KUN CHHAY
 • Mr. TROK TRUNGSAMBO

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលសាលាត្រាជូ / ADMINISTRATOR

 • លោក យូ សុបិន្ត
 • លោក ប៉ូ គឹមសាន់
 • លោក ហ៊ុយ រិទ្ធី
 • លោក អោក ម៉េងអ៊ូ
 • លោក ទូច ស៊ាងលី
 • លោក ប៉ាល់ យ៉ុងឈី
 • Mr. YOU SOBEN
 • Mr. PO KIMSAN
 • Mr. HUY RITHY
 • Mr. OUK MENG OU
 • Mr. TOUCH SEANGLY
 • Mr. PALL YONGCHHY

លេខធិការដ្ឋាន / SECRETARIAT

 • លោក ដូលីន ផានីរាជ
 • លោក ហេង ម៉េងលី
 • លោក មាស ប៊ុនយុទ្ធសេរីវឌ្ឍនៈ
 • ព្រះតេជគុណ ផេន សុខឈូក
 • លោក ហេង គីមហុង
 • លោក សាត ពិសិដ្ឋ
 • លោក លឹម វ៉នរូត
 • លោក ហ៊ីន លីហ៊     
 • លោក ហាក់ ងួនសុភារម្យ
 • Mr. DOLIN PHANNYREACH
 • Mr. HENG MENGLY
 • Mr.  MEAS BUNYUTHSEREYVATHANAK
 • Venerable PHEN SOKCHHOUK
 • Mr. HENG KIMHONG
 • Mr. SAT PISETH
 • Mr. LIM VORNROT
 • Mr. HIN LYHOUR
 • Mr. HAK NGOUN SOPHEAROM