ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៣ (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២)

Bulletin Issue 3 (June 2022)


មាតិកា / Table of Contents

កថាមុខដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ​ Laurent Mesmann / Foreword by Prof. Laurent Mesmann

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW

2. សញ្ញាណទូទៅនៃសន្តតិកម្ម / General Notion of succession (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: កឹម វឌ្ឍនៈ (KEM Vatanak)
ទំព័រ: ៣៩ ដល់ ៥០

3. ភតិសន្យាពិសេស៖ កម្មករ សិស្ស និស្សិត / Special lease: Workers and Students (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ព្រុំ រិទ្ធី (PRUM Rithy)
ទំព័រ: ៥១ ដល់ ៦៤

ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW

7. អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងនីតិអន្តរជាតិស្តីពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាត / World Health Organization and International Pandemic Law (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ផល ពិសាល និង សាង គឹមប្រណី (PHAL Pisal and SANG Kimbraney)
ទំព័រ: ១៤៥ ដល់ ១៧៧

ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវជ័យលាភីរបស់កម្មសិក្សាការី / AWARDED RESEARCH PAPER OF SALA TRAJU INTERNS

9. អំពើជួញដូរមនុស្ស / The Acts of Human Trafficking (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: លីម ធានហុក (LIM Theanhok)
ទំព័រ: ១៩១ ដល់ ២២៣

ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATED

10.​ ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគ / Investment Law (Khmer Article)

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ៅ សិលា និង ហួយ សុវណ្ណថា (MAO Sela and HOUY Sovantha)
ទំព័រ: ២២៧ ដល ២៣៣

គណៈកម្មការនាយក / BOARD OF DIRECTOR

 • ឯកឧត្តម ទី ហ្សានិត នាយក
 • លោក ចក សម្បត្តិ នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិឯកជន
 • លោក ផល ពិសាល នាយករងទទួលបន្ទុកនីតិសាធារណៈ
 • His Excellency TY JANITH Director
 • Mr. CHORK SAMBATH, Deputy Director in charge of Private Law
 • Mr. PHAL PISAL, Deputy Director in charge of Public Law

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល / FACILIATOR TEAM

ផ្នែកនីតិសាធារណៈ / Public Law

 • បណ្ឌិត ឆាក់ លឹមឈាង
 • បណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
 • កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន
 • កញ្ញា អ៊ឹម ច័ន្ទបូរមី
 • លោក រស់ សយម្លូ
 • Dr. CHHAK LIMCHHEANG
 • Dr. LONG SARAPECH
 • Ms. DANY CHANNRAKSMEYCHHOUKROTH
 • Ms. IM CHANBORMEY
 • Mr. ROS SAYUMPHU

ផ្នែកនីតិឯកជន / Private Law

 • កញ្ញា នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
 • កញ្ញា វែង មួយគី
 • លោក ផុន វណ្ណា
 • បណ្ឌិត ម៉ឹង សុខវិសាល
 • លោក ទេព ឃុនឆ័យ
 • លោក ត្រោក ទ្រង់សំបូរ
 • Ms. NOU CHANSOKUNTHEA
 • Ms. VENG MOUKY
 • Mr. PHON VANNA
 • Dr. MOENG SOKVISAL
 • Mr. TEP KUN CHHAY
 • Mr. TROK TRUNGSAMBO

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលសាលាត្រាជូ / ADMINISTRATOR

 • លោក យូ សុបិន្ត
 • លោក យ៉ាន សុភ័ណ្ឌ
 • លោក ហ៊ុយ រិទ្ធី
 • លោក អោក ម៉េងអ៊ូ
 • កញ្ញា ញ៉ិល ចន្ធា
 • កញ្ញា ចេង សៀវវួច
 • លោក សំ រិទ្ធីសិទ្ធិ
 • Mr. YOU SOBEN
 • Mr. YAN SOPHORN
 • Mr. HUY RITHY
 • Mr. OUK MENG OU
 • Ms. NHEL CHANTHEA
 • Ms. CHENG SEAVVOUCH
 • Mr. SAM RITHYSETH

លេខធិការដ្ឋាន / SECRETARIAT

 • លោក ដូលីន ផានីរាជ
 • លោក ប៉ាវ គ័ងម៉េង
 • កញ្ញា ជ័ង នីងសុំាង
 • កញ្ញា ឌី បូសូលីដា
 • លោក ថូ ស៊ាវសាន
 • Mr. DOLIN PHANNYREACH
 • Mr. PAO KORNGMENG
 • Ms. JWANG NINGSHANG
 • Ms. DY BOSOLIDA
 • Mr. THO SEAVSAN