បទល្មើសត្រួតគ្នា

មាតិកា / Table of Contents

ចំណុចទី១ ដែនអនុវត្តន៍ចំពោះប្រ​ភេទបទល្មើស

ចំណុចទី២ ដែនអនុវត្តន៍ចំពោះប្រភេទទោស

ចំណុចទី១ លទ្ធភាពក្នុងប្រកាសទោសនីមួយៗ ដែលខុសគ្នា

ចំណុចទី២ ភាពមិនអាចបំបែកបាននៃទោសទាំងឡាយដែលប្រកាស

ចំណុចទី១ ការស្រូបទោសជាយថាហេតុចំពោះទោសប្រភេទដូចគ្នា

ចំណុចទី២ ករណីទោសដែលច្បាប់កំណត់ជាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត

ចំណុចទី១ បទលហុផ្តន្ទាទោសដោយការពិន័យជាប្រាក់

ចំណុចទី២ បទលហុផ្តន្ទានទោសដោយការដាក់ពន្ធនាគារ