អនីតិសង្វាស

មាតិកា / Table of Contents

១. ការមិនគោរពលក្ខខណ្ឌឧឡារិកភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

២. និយ័តកម្មចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនបានចុះបញ្ជី

ចំណុចទី១​ ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី

១ បង្កើតទំនាក់ទំនងញាតិ?

២​ កាតព្វកិច្ចដែលកើតចេញពីអាពាហ៍ពិពាហ៍

៣ ការទទួលបានអត្តាធិនភាព

ចំណុចទី២ ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ

១ អភ័យឯកសិទ្ធិគ្រួសារក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ (អំពើលួច)

២ បទល្មើសមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាព

៣ បទល្មើសផ្សេងទៀត

ចំណុចទី១ អំណាចមេបា៖ ទោល ឬសហការ?

ចំណុចទី២ បុត្តភាព

ចំណុចទី១ បណ្តឹង

ចំណុចទី២ ការពិនិត្យពាក្យបណ្តឹង ឬពាក្យសុំ

ចំណុចទី៣ ដំណើរការនៃនីតិវិធី៖ ច្បាប់នីតិវិធីដែលត្រូវយកអនុវត្តន៍?

ចំណុចទី៤ ការវិនិច្ឆ័យសេចក្តី

ចំណុចទី១ រវាងអនីតិសង្វាសជន

ចំណុចទី២ ចំពោះកូន

១ អ្នកមានអំណាចមេបា?

២ សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយដែលមិនរស់​ជាមួយកូន

ចំណុចទី១ ការជម្រះបញ្ជី

១ កម្មសិទ្ធិអវិភាគ

២ ក្រុមហ៊ុនកើតឡើងតាមអង្គហេតុ

៣ សេចក្តីចម្រើនឥតហេតុ

ចំណុចទី២ ការទាមទារសំណងនៃការខូចខាតករណីដែល​អនីតិសង្វាសជន​ណា​ម្នាក់​​បានស្លាប់ដោយអំពើខុសច្បាប់៖ ករណីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាយុត្តិសាស្ត្រ? 

ចំណុចទី៣ ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរវាងអនីតិសង្វាសជន៖ សទ្ធាទាន