របៀបយោងឯកសារ

របៀបយោងអត្ថបទនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ ៖
  • អ្នកនិពន្ធ, ចំនងជើងអត្ថបទ, ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ, ភ្នំពេញ, លេខ និងខែចុះផ្សាយ, ឆ្នាំចុះផ្សាយ។
  • ឧទាហរណ៍៖ ចក សម្បត្តិ, ការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់, ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ, ភ្នំពេញ, លេខទី៣ ខែមិថុនា, ឆ្នាំ២០២២។