• រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (វិសោធនកម្មទាំង១០ លើក)
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៨លើក) PDF៖ http://nac.org.kh/ViewLawFile.aspx?LawDID=172
 • ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ថ្មី(មួយ) មាត្រា៨៩ មាត្រា៩៨ ថ្មី មាត្រា១០២ ថ្មី មាត្រា១១៩ ថ្មី(មួយ) និងមាត្រា១២៥ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង មាត្រា៣ ថ្មី និងមាត្រា៤ ថ្មី នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ (PDF) : https://t.me/mojcambodianews/17233
 • Constitution du Cambodge (Version Française 2010): [ https://mjp.univ-perp.fr/constit/kh2010.htm]
 • Cambodia Constitution (English version) : [https://pressocm.gov.kh/en/archives/9539 ]
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៤៧ https://bit.ly/3S8rbYv
 • ឯកឧត្ដមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហោ ប៉េង និងឯកឧត្តម តាំង រតនា, គុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ៖ ទស្សនាទានចម្រុះក្នុងសន្និសីទរំលឹកខួប ២៧ ឆ្នាំ, បោះផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ២០២១ PDF: https://bit.ly/3p3QFcn
 • បណ្ឌិត ហោ ប៉េង , នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រៀបធៀប ទម្រង់ទ្រឹស្តីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនើប
  PDF: https://bit.ly/numinsidelawbook
 • បណ្ឌិត ហោ ប៉េង, នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា តម្លៃធម្មនុញ្ញប្រពៃណី និងទំនើប
  PDF: https://bit.ly/num-cam-law-book
 • Page Jeanne, «Le Conseil constitutionnel du Cambodge». In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 17-2001, 2002. Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction – Interprétation de la Constitution par le juge constitutionnel. pp. 75-86. DOI : https://doi.org/10.3406/aijc.2002.1625 [www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2002_num_17_2001_1625]
 • De Bernon Olivier. Raoul M. Jennar (éd.), Les constitutions du Cambodge 1953-1993. In: Aséanie 1, 1998. pp. 186-188. [www.persee.fr/doc/asean_0859-9009_1998_num_1_1_1580]
 • Kong Phirun, «Fondement du droit constitutionnel cambodgien», Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Phnom Penh, 1996, pp. 45-54
 • Claude Gour, «Notes sur l’évolution constitutionnelle du nouveau Cambodge (1993-2006)», Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Phnom Penh, 2006, pp. 5-18
 • Maurice Gaillard (Director), Etienne Cornut (Coordinator), Chhorn Sopheap, Ouch Channora, Sou Socheat, Yan Vandelux, Etienne Cornut (Co-authors), នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា / Droit Constitutionnel Cambodgien, ភ្នំពេញ, ហ្វូណន 2005
 • Hor Peng, KONG Phallack, Jörg MENZEL (Editors), CAMBODIAN CONSTITUTIONAL LAW, Konrad-Adenauer-Stiftung Publisher , Phnom Penh, 2016 : [ https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0ebfcf62-a727-dd61-3315-55af9a4f7c0d&groupId=252038&fbclid=IwAR2N0GIN9UEWg1jXss_HnUIKNEzqQVTZMrts1UN4zZZko8i0X4UdD8BRtWI ]
 • តាំង រតនា, គង់ តេលី, ហោ ប៉េង, Thierry-Serge Renoux, រូដូល្ហ ព្រហ្ម, សេចក្ដីកំណត់ពន្យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (សេចក្ដីពន្យល់នៃយុត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងការដកស្រង់យុត្តាធិការអន្តរជាតិ) /The Annotated Cambodian Constitution , CHBAT.NET, បោះពុម្ភឆ្នាំទី១, ២០១៧
 • Hor Peng, Kong Phallack, Soth Sang Bonn (Editors), Perspectives on Cambodian Constitutional Law, NUM Research Series, August 2020
  PDF: https://bit.ly/Perspectives-on-Cam-Law
 • ម៉ៅ សិលា, បទបង្ហាញស្ដីពី «រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣៖ ការវិវឌ្ឍសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ» ៖ [https://drive.google.com/file/d/18-3iRsmDoq_EX-rox-g3r9dmcl_DOfAs/view?fbclid=IwAR0Ji-Tp9HAoZkxceEodOxK7c60HNpI5wbzvi67jm9JjTZAEwVwsA11_SXE]
 • ថង វង្សសុវិទ្យា, បទវិចារណកថាថ្មីស្តីពី ” ការបញ្ចូលបញ្ញត្តិ «គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត» ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”, 2016, http://salatraju.com/index.php/post?p=166

គេហទំព័រសំខាន់ៗ៖