រៀបរៀងដោយ កញ្ញា ឈឺន តុងឈី

១. ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

១. ១ ច្បាប់ ឫព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ច្បាប់ ស្តីពី វិសោធនកម្មស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី ភាពជាដៃគូររដ្ឋនិងឯកជន ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី ឧបាស្រ័យពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី មាត្រាសាស្រ្តកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី ក្ស័យធន ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពិប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្ដីពី ស្តង់ដារកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី មជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី សភាមុខរបរ និងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ១៩៩៩ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ១៩៩៥ (PDF)

១.២ ប្រកាស

 • ប្រកាស លេខ ០២៣២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យនានាចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដា្ឋនពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ ២៥៧ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុន នៅលើលិខិត ឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំងបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ​ ០១១ ស្តីពី អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ ២៥៨ ការទទួលស្គាល់អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឬឯកសារនាំចេញ នាំចូលនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧  (PDF)
 • ប្រកាស លេខ ២១៣ ស្តីពី ការចុះឈ្មោះក្នុងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធប្រវត្តកម្មរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ ១៣៧ ស្តីពី ការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុន ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ​ ១៤២​​​ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធី ចុះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនូវរាល់ការផ្លាស់ប្តូរ និងកែប្រែសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ ០១៣ ស្តីពី អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់សហគ្រាសសាធារណៈបោះផ្សាយលក់មូលបត្រសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១០ (PDF)