រៀបរៀងដោយ៖ លោក អោក ម៉េងអ៊ូ

១. សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

 • Paris Convention for the protection of industrial properties (adopted 20 March 1883, entered into force 7 July 1884) (Cambodia 1998). (PDF)
 • Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (adopted 9 September 1886, entered into force 5 December 1887). (PDF)
 • Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (adopted 14 July 1967, entered into force 26 April 1970). (PDF)
 • Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1989 (Cambodia 2015). (PDF)
 • The Geneva Act of Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (adopted 6 November 1925, entered into force 1 June 1928) (Cambodia 2018). (PDF)
 • The Nice Agreement Concerning the international classification of goods and services for purposes of Mark in 1957. (PDF)
 • Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks in 1973. (PDF)
 • Patent law Treaty (adopted 1 June 2000, entered into force 28 April 2005). (PDF)
 • Patent Cooperation Treaty (adopted 19 June 1970, entered into force 24 January 1978). (PDF)
 • Annex to Marrakech Agreement establishing WTO (adopted 15 April 1994, entered into force 1 June 1995) Cambodia 2004. (PDF)
 • ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation, 15 December 1995 (PDF)
 • WIPO-ASEAN Regional Technical Cooperation Implementation Plan For The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) (PDF)
 • Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (adopted 15 April 1994, entered into force 1 January 1995). (PDF)

២. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

          ២.‌១. ព្រះរាជក្រម

 • ច្បាប់ស្តីពី ការប្រកួតប្រជែង ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កត់ពូជដំណាំ ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល ឆ្នាំ២០០៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០០៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ឆ្នាំ២០០២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពទំនិញ និងសេវាកម្ម ឆ្នាំ២០០០ (PDF)

          ២.‌២. ប្រកាស

 • ប្រកាសលេខ ០៧៩ ស្តីពីការពន្លឿនផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ស្ថិតក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងពាក្យស្នើសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនៅកម្ពុជា ជាមួយអង្គភាពប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងពាណិជ្ជសញ្ញាសហរដ្ឋអាម៉េរិក ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២២៨ ស្តីពីការពន្លឿនការផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មតាមរយៈកម្មវិធីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មកម្ពុជាទាក់ទងនឹងពាក្យសុំប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មជាមួយអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២០៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងនីតិវិធីផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម និងវញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានប្រយោជន៍ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ៨០​ ស្តីពីការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសាធាររដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ៣៦៨ ស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីម៉ាកក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ២៩៣ ស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជី និងកិច្ចការពារម៉ាកវញ្ញាតកម្ម ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១៨២ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ការចុះបញ្ជីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មសិង្ហបុរីនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១៨១ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការសម្រួលការផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កម្មជប៉ុននៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • អនុសាសន៍រួមទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីកិច្ចការពារម៉ាកល្បី ឆ្នាំ២០០០ (PDF)