រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា សំ គង្គារ

១.សន្ធិសញ្ញា

 •  អនុសញ្ញាស្តីពីសេរី​ភាព​នៃ​សហគម និង​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ​នៃការ​បង្កើត​សហ​គម លេខ​៨៧  ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី ០៤    ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៥០ (PDF)
 • អនុសញ្ញាស្តីពីការអនុវត្តន៍គោលការណ៍នៃសិទ្ធិបង្កើតសមាគម និងសិទ្ធិនៃការចរចាជាសមូហភាព ឆ្នាំ ១៩៤៩ លេខ ៩៨ ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៥១ (PDF)
 • កតិការសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៦ (PDF)

២.ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការងារ ឆ្នាំ១៩៩៧  (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីសហជីព​ ឆ្នាំ២០១៦​ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីប្រាប់ឈ្នួលអប្បបរមា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ ស្តីពីសមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្ដីពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ១៤០ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៤៧/២២ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ      កាត់ដេរផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៤៣/២២ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ១៧០/២២ ស្តីពី​ កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមបង់ភាគទាននៃរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកប្រាក់សោធនតាមរបបភាគទានជាកាតព្វកិច្ច និងរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្ត ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ១៦៩/២២ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់វិភាជន៍បូជាសពនៃរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន សម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​​ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ១៦៨/២២ ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន កម្មករនិយោជិត និងការបង់ភាគទាន សម្រាប់បុគ្គល​ទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ ក្នុងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង​ លេខ១៦៥/២២ ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ផ្នែក​ប្រាក់​សោធន​ សម្រាប់​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការងារ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ០២/២២ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្ដង់ដារស្ដីពីដំណើរការ និងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ សហគ្រាសតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មី ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា  ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៥៨/២១ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការរបបស្វ័យប្រកាសអធិការកិច្ចការងារ និងការធ្វើអធិការកិច្ចការងារតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៧៧/២១ ស្តីពីការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ០៨៦/២១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងឱកាសសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ជាស្រ្តី នៃកម្មវិធីក្នុងតំបន់អាស៊ាន ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៣៣/២០ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនាយករដ្ឋានពេទ្យការងារ និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាពិនិត្យសុខភាពជូនកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ចុះថ្ងៃទី05 ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៣០/២០ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធវិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤២៩/២០ ស្ដីពីការពិនិត្យកាយសម្បទាកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ ៣៩៧/២០ ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០(PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៣៦៤/២០ ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាលើវិស័យនាំចេញវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣០៣/២០ ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ២៧៧/២០ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតបរទេសជាលក្ខណៈពិសេស ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៤២/២០ ស្តីពីការឈប់សម្រាកដើម្បីសងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ២០២០ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៣៣៥ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ ដោយក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ០៧៣/២០ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួង ក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ០៧២/២០ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរក្រសួង ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៩៩/១៩ ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៨៩/១៩ ស្ដីពីការកំណ់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១២៥/១៩ ក.ប ស្ដីពីការតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ អាណត្តិទី៩ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៧៨ ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៩៦ ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៦៣ ស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៤២ ស្ដីពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មការនិយោជិត ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៧១៤ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ  និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ចុះថ្ងៃទី ១៩   ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣០៣/២០ ស្ដីពីភាពជាតំណាងបំផុតនៃសហជីព និងបែបបទនិងនីតិវិធី ដើម្បីទទួលបានភាពជាតំណាងបំផុត ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣០២ ស្ដីពីប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣០១ ស្ដីពីបែបបទនៃការថែរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីព ឬសមាសមាគមនិយោជក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣០០ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការបង់ប្រាក់ភាគទានសហជីព និងប្រាក់សេវាភ្នាក់ងារ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស​ លេខ២៣៥ ស្ដីពី​កលក្ខខណ្ឌការងារ​សម្រាប់​កម្មករ​ការងារ​ផ្ទះ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ១៨៤ ស្ដីពី​ការកែសម្រួលប្រការ២ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ៦ ប្រការ៧ ប្រការ៨ និងប្រការ១០ នៃប្រកាសលេខ ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីតាវកាលិកថែទាំសុខភាព ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ០៨៤/១៨ ស្ដីពីការឈប់សម្រាកទិវាជាតិនៃការចងចាំ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស​អន្តរក្រសួង លេខ៣១៩ប្រក ពីការពង្រឹង​អធិការកិច្ច​ហត្ថពល​កម្ម​បរទេស​ក្នុង​ព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស​អន្ត​រ​ក្រសួង​​ លេខ០០៦/១៨ ស្ដីពី​ដំណាក់​កាល​ និង​កាល​បរិ​ច្ឆេទនៃ​ការ​អនុ​វត្ត​របប​សន្តិ​សុខ​សង្គម​ ផ្នែក​ថែ​ទាំ​សុខភាព​សម្រាប់​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ អតី​ត​មន្ត្រី​រាជ​ការ និង​អតីត​យុទ្ធ​ជន ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រ​កាស​ លេខ៤៩៣ ស្ដីពី​ការ​ឈប់​បុណ្យ​ដែល​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៨ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីបញ្ជិការសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករនិយោជិតក្នុងបេឡាជាតិរបបសនតិសុខសង្គម  ចុះថ្ងៃទី១០  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៤៩ ស្ដីពីការកំណត់អត្រាភាគទាន បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបង់ភាគទាន សម្រាប់របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រិមបទប្បញ្ញាត្តិ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៥១៨៨ប្រក ស្ដីពីនីតិវិធី និងបែបបទ នៃការចេញ ការដកហូត ការបដិសេធ លិខិតធ្វើដំណើរពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេស ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៤០៤ ក.ប/ប្រ.ក.ប.ស.ស ស្ដីពីការអនុវត្តការថែទាំសុខភាព តាមប្រព័ន្ធមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្រៅប្រព័ន្ធ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៩៦ ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ​ស្ដីពី​ ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួលអប្បបរមា​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិតផ្នែកវាយ​នភណ្ឌ កាត់​ដេរ​ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣១៨ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រមសីលធម៌ សម្រាប់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៦៦ ស្ដីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤៦៣/១៦ ស្តីពីទីភ្នាក់ងារឯកជនផ្ដល់សេវាការងារឲ្យធ្វើក្នុងស្រុក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៤១៤ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា សម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៦២ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងអំពីវិវាទការងាររួម និងចេញលិខិតទទួលស្គាល់ប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាចរចា ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៤១ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពី ការកំណត់ និងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ៣៥២ ក.ប/ប្រ.ក​ ស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ កម្លាំងពលកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ២៩១ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រើប្រាស់ និងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាល រវាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងមូលដ្ឋានសុខាភិបាល សម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាព ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៥១ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពី នីតិវិធីនៃការធ្វើឧបាស្រ័យលើចំណាត់ការ របស់មន្ត្រីដែលទទួលបានប្រតិភូកម្មមុខងារ ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីព ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦(PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៥០ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីព ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៤៩ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពី ការចុះបញ្ជីសហជីព និងសមាគមនិយោជក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស លេខ២៣៨ ក.ប/ប្រ.ក ស្ដីពី ការកំណត់បញ្ជីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ នៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស​រួម​ លេខ៦៥៩ សហវ.ប្រ.ក ស្ដីពី​ការ​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចំពោះ​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​ល្មើស​ នឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការងារ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)

៣.អត្ថបទស្រាវជ្រាវ

 • សុវណ្ណ វណ្ណារតន៍, ច្បាប់ការងារ និងជំងឺកូវីដ-១៩, ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ, ភ្នំពេញ, លេខទី៤ ខែមករា, ឆ្នាំ២០២៣

៤. គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័ន