រៀបរៀងដោយ៖ លោក ប៊ួយ ឈាងហាក់

១. ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ច្បាប់ ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៍ ឆ្នាំ១៩៩៤  (PDF)
 • ច្បាប់ ស្តីពី ក្ស័យធន ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្ដីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឆ្នាំ១៩៩៩ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្ដីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ១៩៩៥ (PDF)
 • ច្បាប់ ស្ដីពី ពន្ធនាគារ ឆ្នាំ២០១១​ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ១៣០​ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ១០០១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
  និងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១២ (PDF)