រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា គាំ ស្រីចិន

វិជ្ជាជីវៈចៅក្រមវិជ្ជាជីវៈចៅក្រម

១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម, ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា, ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ, ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង, ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌, ឆ្នាំ១៩៩៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម, ឆ្នាំ១៩៩៤ (PDF)

២. ព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ​នស/រកត/០៣២៣/៥២០, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្តយុត្តិធម៌កម្ពុជា (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១២១/០៣០, ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១, ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការលើកលែងទោស (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧២០/៧៦៦, ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០, ស្ដីពីការកំណត់ងារសម្រាប់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤១៦/៤១២, ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦, ស្តីពីឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧១៥/៦៩៨, ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥, ស្ដីពីការបង្កើត
  គណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្ដិនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៥/៤០៣, ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥, ស្តីពីដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ដែលមានអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅ (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១០៥/០១៩, ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥, ស្តីពីការបង្កើតរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(PDF)

៣. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១០១ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ​៧១ អនក្រ.បក, ថ្ងៃទី២៤​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩,​ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ៣៩អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦, ស្តីពីប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤, របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ៣២ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩, ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកដំបូង និងប្រាក់សោធនជូនចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ ឬចូលបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១៦០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩, ស្តីពីការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២០១អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩, ស្ដីពីការកែសម្រួលការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកដំបូងម្ដងគត់ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញា ដែលចូលនិវត្តន៍ ចូលបាត់បង់សម្បទានវិជ្ជាជីវៈ មរណភាព សុំលាឈប់ពីការងារសុំចូលនិវត្តន៍មុនការកំណត់ និងមិនគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលនិវត្ត(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៣ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២, ស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភចៅក្រម (PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ០៩ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២, ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទចៅក្រម(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៤ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១, ស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ (PDF)

៤. ប្រកាស

 • ប្រកាសលេខ០៦៤កយ.ប្រក/២៣, ចុះថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបណ្តុះបណ្តាលរបស់សិស្សចៅក្រមផ្ទៃក្នុង (PDF)
 • ប្រកាសលេខ១៧៩ កយ.ប្រក/២២, ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២២, ស្តីពីការធ្វើកម្មសិស្សចៅក្រមផ្ទៃក្នុងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ (PDF)
 • ប្រកាសរួមលេខ៤៩៤ សហវ.ប្រក, ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨, ស្ដីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សវនាការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់តុលាការ (PDF)

៥. សារាចរ

 • សារាចរលេខ ០១កយ.សរ/១៤, ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៤, ស្តីពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្ត​ដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​តាមផ្លូវតុលាការ(PDF)

៦. សេចក្តីកំណត់/ សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា សេចក្តីពន្យល់ចំពោះករណីយុត្តិសាស្រ្តា អ.វ.ត.ក និងអន្តរជាតិសម្រាំង, ឆ្នាំ២០១៥(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន ,សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, , ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១: គន្ថីទី១-
  ទី៣, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ,សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២: គន្ថីទី៤ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣: គន្ថីទី៥,
  ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤: គន្ថីទី៦ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥: គន្ថីទី៧ , ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦: គន្ថីទី៨-
  ទី៩, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ឆ្នាំ២០០៨(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, ឆ្នាំ២០០៧  (PDF)

៧. គេហទំព័រ

វិជ្ជាជីវៈព្រះរាជអាជ្ញា

១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៣(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៤(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា, ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ, ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌, ឆ្នាំ១៩៩៦(PDF)

២. ព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ​នស/រកត/០៣២៣/៥២០, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្តយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី នសរ/រកត/០៧២០/៧៦៦, ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០, ស្តីពីការកំណត់ងារសម្រាប់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង(PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧១៥/៦៩៨, ចុះថ្ងៃ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥, ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា(PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១០៥/០១៩, ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥, ស្តីពីការបង្កើតរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ(PDF)
 • ​ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩០៥/៤០៣, ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥, ស្តីពីដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ដែលមានអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅ(PDF)

៣. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ​៧១ អនក្រ.បក, ថ្ងៃទី២៤​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩​, ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា ​(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ៣៩អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦, ស្តីពីប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤, របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ៣២អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩, ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកដំបូង និងប្រាក់សោធនជូនចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ ឬចូលបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២០១អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩, ស្ដីពីការកែសម្រួលការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកដំបូងម្ដងគត់ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញា ដែលចូលនិវត្តន៍ ចូលបាត់បង់សម្បទានវិជ្ជាជីវៈ មរណភាព សុំលាឈប់ពីការងារសុំចូលនិវត្តន៍មុនការកំណត់ និងមិនគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលនិវត្ត(PDF)

៤. ប្រកាស

 • ប្រកាសរួមលេខ៤៩៤, សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨, ស្ដីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សវនាការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់តុលាការ (PDF)

៥. សារាចរ

 • សារាចរលេខ ០១កយ.សរ/១៤, ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៤, ស្តីពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្ត​ដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​តាមផ្លូវតុលាការ(PDF)

៦. សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា សេចក្តីពន្យល់ចំពោះករណីយុត្តិសាស្រ្តា អ.វ.ត.ក និងអន្តរជាតិសម្រាំង, ឆ្នាំ២០១៥(PDF)

៧. គេហទំព័រ

វិជ្ជាជីវៈក្រឡាបញ្ជី

១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃក្រឡាប​ញ្ជី, ឆ្នាំ​២០២៣(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា, ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី, ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌, ឆ្នាំ១៩៩៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៤(PDF)

២. ព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ​នស/រកត/០៣២៣/៥២០, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្តយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១០៥/០១៩, ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥, ស្តីពីការបង្កើតរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ(PDF)

៣. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១០១ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌(PDF)

៤. ប្រកាស

 • ប្រកាសរួមលេខ៤៩៤ សហវ.ប្រក, ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨, ស្ដីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សវនាការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់តុលាការ(PDF)

៥. ចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា សេចក្តីពន្យល់ចំពោះករណីយុត្តិសាស្រ្តា អ.វ.ត.ក និងអន្តរជាតិសម្រាំង, ឆ្នាំ២០១៥(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន ,សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, , ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១: គន្ថីទី១-
  ទី៣, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ,សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២: គន្ថីទី៤ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣: គន្ថីទី៥,
  ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤: គន្ថីទី៦ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥: គន្ថីទី៧ , ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦: គន្ថីទី៨-
  ទី៩, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ឆ្នាំ២០០៨(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, ឆ្នាំ២០០៧  (PDF)

៦. គេហទំព័រ

វិជ្ជាជីវៈអាជ្ញាសាលា

១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៤(PDF)
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាសាលា​, ឆ្នាំ២០១២(PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីពិន័យស៊ីវិល, ឆ្នាំ២០០៧(PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៤(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌, ឆ្នាំ១៩៩៦(PDF)

២. ព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ​នស/រកត/០៣២៣/៥២០, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្តយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)

៣. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១០១ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងយុត្តិធម៌(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៦ អនក្រ.បក, ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨, ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទអាជ្ញាសាលា នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ(PDF)

៤. ប្រកាស

 • ប្រកាសលេខ០៦២ កយ.ប្រក/១៩, ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩, ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការងាររបស់មន្រ្តីអាជ្ញាសាលានៃក្រសួងយុត្តិធម៌(PDF)
 • ប្រកាសលេខ៣០ កយ.ប្រក, ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧, ស្តីពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាជ្ញាសាលា(PDF)

៥. សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា សេចក្តីពន្យល់ចំពោះករណីយុត្តិសាស្រ្តា អ.វ.ត.ក និងអន្តរជាតិសម្រាំង, ឆ្នាំ២០១៥(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន ,សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, , ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១: គន្ថីទី១-
  ទី៣, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ,សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២: គន្ថីទី៤ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣: គន្ថីទី៥,
  ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤: គន្ថីទី៦ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥: គន្ថីទី៧ , ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦: គន្ថីទី៨-
  ទី៩, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ឆ្នាំ២០០៨(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណីភាគ២, ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, ឆ្នាំ២០០៧  (PDF)

៦. គេហទំព័រ

 • ក្រសួងយុត្តិធម៌ ( https://www.moj.gov.kh/)
 • គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា (https://www.bing.com/)
 • បណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា (https://rajp.gov.kh/)
 • ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (https://www.ocm.gov.kh/)
 • សាលាត្រាជូ(https://www.salatraju.com/)
 • បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូទិចនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច E-Book (https://ebooks.elibrary-rule.com/)

វិជ្ជាជីវៈមេធាវី

១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ, ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌, ឆ្នាំ១៩៩៦(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី, ឆ្នាំ១៩៩៥(PDF)

២. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១៣០ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨, ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល
  បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី(PDF)
 • អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៣ អនក្រ​.​បក, ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១, ស្តីពី​ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ប​ណ្តុះ​បណ្តាល និង​សុក្រឹតការ​វិជ្ជាជីវៈ​មេធាវី នៃ​ព្រះរាជា​​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ៥០៥ អនក្រ.តត, ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១, ស្តីពីការផ្តល់សមត្ថកិច្ចបន្ថែមជាសារការីដល់មេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(PDF)

៣. សេចក្តីសម្រេច

 • សេចក្តីសម្រេចលេខ១១៦/សសគម/២១, ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១, ស្តីពីនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី(PDF)
 • សេចក្តីសម្រេចលេខ២៨៥/សសគម/២១, ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១, ស្តីពីការបង្កើតក្រុមតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(PDF)
 • សេចក្ដីសម្រេចលេខ១៥៨/សសគម/១៩, ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩, ស្តីពីការតម្រូវឲ្យមេធាវីដែលមានបំណងបន្តសុំនៅក្រៅបញ្ជីដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅបញ្ជីជាថ្មីឡើងវិញ(PDF)
 • សេចក្ដីសម្រេចលេខ៧១១/សសគម/១៧, ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧, ស្តីពីនីតិវិធីនៃការទទួលពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី តាមមាត្រា៣២នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី(PDF)

៤. សារាចរ

 • សារាចរលេខ ០១កយ.សរ/១៤, ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៤, ស្តីពីការអនុវត្តបទប្បញ្ញតិ្ត​ដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​តាមផ្លូវតុលាការ(PDF)

៥. សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីពន្យល់នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា សេចក្តីពន្យល់ចំពោះករណីយុត្តិសាស្រ្តា អ.វ.ត.ក និងអន្តរជាតិសម្រាំង, ឆ្នាំ២០១៥(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន ,សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, , ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១: គន្ថីទី១-
  ទី៣, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ,សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២: គន្ថីទី៤ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣: គន្ថីទី៥,
  ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤: គន្ថីទី៦ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥: គន្ថីទី៧ , ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦: គន្ថីទី៨-
  ទី៩, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងនីតិវិធីក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ឆ្នាំ២០០៨(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងនីតិវិធីក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, ឆ្នាំ២០០៧  (PDF)

៦. គេហទំព័រ

វិជ្ជាជីវៈសាការី

១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៣(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា,  ឆ្នាំ២០១១(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៧(PDF)
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ២០០៦(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌, ឆ្នាំ១៩៩៦(PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឆ្នាំ១៩៩៤(PDF)

២. ព្រះរាជក្រឹត្យ/ព្រះរាជក្រម

 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ​នស/រកត/០៣២៣/៥២០, ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្តយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)
 • ព្រះរាជក្រម លេខ៩១០ ន.ស, ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៤, ស្តីពីសារការីជាមន្រ្តីសាធារណ(PDF)

៣. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១០១ អនក្រ.បក, ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣, ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៧, ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០០៨, ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទសារការីនៃ
  រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវ:តុលាការ(PDF)
 • អនុក្រឹត្យលេខ៥០៥ អនក្រ.តត, ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១, ស្តីពីការផ្តល់សមត្ថកិច្ចបន្ថែមជាសារការីដល់មេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(PDF)

៤. សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន ,សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, , ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន, សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣, ការកែសម្រួលលើការបោះពុម្ពលើកទី១, ឆ្នាំ២០១៣(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១: គន្ថីទី១-
  ទី៣, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី ,សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២: គន្ថីទី៤ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣: គន្ថីទី៥,
  ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤: គន្ថីទី៦ ,
  ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥: គន្ថីទី៧ , ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារ
  សេចក្តីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦: គន្ថីទី៨-
  ទី៩, ឆ្នាំ២០១០(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់នីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ១, ឆ្នាំ២០០៨(PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីពន្យល់នីតិវិធី
  រដ្ឋប្បវេណី ភាគ២, ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • ក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, សេចក្តីកំណត់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី, ឆ្នាំ២០០៧  (PDF)

៥. គេហទំព័រ