រៀបរៀងដោយ៖ លោក វិន សុងអ៊ាង

១.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • សេចក្ដីព្រាងច្បាប់,បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា  (PDF)

២.គោលនយោបាយ

 • ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ “គោលនយោបាយ រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ឆ្នាំ២០២២-២០៣៥”,បោះពុម្ពខែមករា ឆ្នាំ២០២២

៣. សារពត៌មាន

 • Ministry of interior finalizing draft law on cybercrime ,Khmer post ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែ​៧ ឆ្នាំ២០២៣ https://www.phnompenhpost.com/
 • “ការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវដើម្បីទិញស៊ីមកាតចាប់ផ្ដើមដំណើរការ”, POSTKHMER, ផ្សាយថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ https://bit.ly/3Iu45IT

៤. គេហទំព័រអនឡាញ

 • “Impact of COVID-19 on Cybersecurity”, Deloitte: ទស្សនានៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣<https://www.bit.ly/42ZM4Ks>   
 •  “ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្ហាញបទល្មើស បច្ចេកវិទ្យាធំៗ ចំនួន៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២” គេហទំព័រដើមអម្ពិល ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ទស្សនានៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣<https://www.bit.ly/41XWtVM >
 • “What is a phishing attack”, CLOUDFLARE: ទស្សនានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣<https://www.bit.ly/42SR2J3 >
 • “What is vishing and a vishing attack”, Fortinet, ទស្សនានៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ,<https://bit.ly/42Vbhp >
 • “Investopedia: What is identity theft”, definition.:  ទស្សនានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
  < https://bit.ly/3MJPcEH >
 • “What is ransomware”, Proofpoint, ទស្សនានៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ <https://www.bit.ly/3onkesU>
 • “Section 234-2 interference with business transaction”, computer system Computer crime act (Japan penal code), ទស្សនានៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ <https://www.bit.ly/41NJkyQ>
 • “Section 259 destruction of private election – magnetic records”, computer crime code ទស្សនានៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ < https://www.bit.ly/3pMC8Fy >
 • “Cybercrime in Japan hits record high in 2022 as ransomware cases surge”, the Japan time, ទស្សនានៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ <https://www.bit.ly/45kkidi >
 • “How cybercrime affects region” the capital Cambodia ទស្សនានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ < https://www.bit.ly/41Rb3yn >
 • “ក្រសួង​បង្កើត​នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​បទល្មើស ​បច្ចេកវិទ្យា”, អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទស្សនាថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣, <https://www.bit.ly/42QTOPc >
 • “Cambodia hackers: Balancing Security and Liberty in cybercrime law”, kas .de, ទស្សនានៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ,<https://www.bit.ly/3pYbU34>