រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា កែវ ចាន់ណាលីន

១. ច្បាប់

 • ក្រឹត្យច្បាប់ស្តីពីពន្ធប៉ាតង់របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ, លេខ​ ២២ ក្រ.ច ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតពន្ធសត្តឃាត, លេខ​ ១៧ ក្រ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតតែមប្រិ៍សារពើពន្ធ, លេខ ​២៣ ក្រ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ, លេខ ​២៥ ក្រ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតពន្ធប្រថាប់ត្រា, លេខ ​២១ ក្រ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤,​ លេខ ​០២ នស ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លេខ ​០៦ ន.ស. ៩៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤, លេខ ​០៨ ន.ស. ៩៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥, លេខ ១១ នស ៩៤ ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥, លេខ ជស/រកម/០៩៩៥/០១ ​ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៨, លេខ ជស/រកម/០១៩៨/០១ ​ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៩, លេខ នស/រកម/០១.៩៩/០១ ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០១, លេខ នស/រកម/១២០០/១២ ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០២, លេខ នស/រកម/១២០១/១៥ ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៥, លេខ នស/រកម/១២០៤/០០២ ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៦, លេខ នស/រកម/១២០៥/០៤០ ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧, លេខ នស/រកម/១២០៦/០៣៥ ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩, លេខ នស/រកម/០៦០៩/០០៩ ​ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១០, លេខ នស/រកម/១២០៩/០២៦ ​ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៣, លេខ នស/រកម/១២១២/០១០ ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៥, លេខ នស/រកម/១២១៤/០២៦ ​ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦, លេខ នស/រកម/១២១៥/០១៦ ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ​ និងសវនកម្ម, លេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ​ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៧, លេខ នស/រកម/១២១៦/០១៩ ​ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ២០១៨, លេខ នស/រកម/១២១៧/០១៩ ​ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធ  ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល, លេខ នស/រកម/១២១៨/០១៩ ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩, លេខ នស/រកម/១២១៨/០១៧ ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០, លេខ នស/រកម/១២១៩/០២៥ ​ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១, លេខ នស/រកម/១២២០/០៣៨ ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ លេខ នស/រកម/១២២១/០១៩ ​ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ៖ ១-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃ តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើ ប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធនិងការចៀសវាងពន្ធ ២-កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋតួកគី ស្តីពីការរចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធ នឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល, លេខ នស/រកម/០៨២២/០០៨ ​ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣, លេខ នស/រកម/១២២២/០១២ ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១, លេខ នស/រកម/១២២២/០១៤ ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, លេខ នស/រកម/០៣២៣/០០១ ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)
 • ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ, លេខ នស/រកម/០៥២៣/០០៤ ​ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)

២. អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ, លេខ ០៨ អនក្រ ​ចុះថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩១ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ៥៨ អនក្រ ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមសម្រេចដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, លេខ ១១៤ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការតម្លើងទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋករ នាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច, និងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យ ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋករកម្ពុជា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ស្ថិតក្រោមការ គ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេចដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, លេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល​តារាងពន្ធតែមប្រិ៍សារពើពន្ធ, លេខ ៤០ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ, លេខ ០១ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន, លេខ ១៩២ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការ​រៀបចំ​និង​ការប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​សារពើ​ពន្ធ, លេខ ០៣ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៥៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ អនក្រ.បកចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្តីពីអាករលើតម្លៃ បន្ថែម, លេខ ៥៥ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារចំពោះការចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងសហគ្រាសធុន មធ្យម, លេខ ១៧ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការលើកលែងនិងអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រា, លេខ ២៧  អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល, លេខ ៣៦ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា​ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រេងកាតក្នុងប្លុកអេ “A”, លេខ ៥២ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព, លេខ ១២៤ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ, លេខ ០១ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា១៥ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១១១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, លេខ ៣៣ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវកម្ម, លេខ ៧៩ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, លេខ ៨៤ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រពន្ធ័អេឡិចត្រូនិច, លេខ ៦៥ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (ភាសាអង់គ្លេស), លេខ ៦៥ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យស្ដី ពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា, លេខ ៤២ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់តារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែ, លេខ ១៩៦ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួន, លេខ ១២២ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)
 • អនុក្រឹត្យ ស្តីពីឯកសណ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ២៥៣ អនក្រ.បក ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)

៣. ប្រកាស

 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ២២៤ ប្រក.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកំណត់មេគុណសម្រាប់អនុវត្តក្នុងការងារប្រមូលពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ៧៤៤ ប្រក.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមសម្រេចដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ១០៣១ ប្រក.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី សម្រេចដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ៦០៥ ប្រក.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០១, លេខ ២៨១ សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់លិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ, លេខ ៥០៦ សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស, លេខ ១១៧៣ សហវ.ពដ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុវត្តន៍អាករលើការស្នាក់នៅ, លេខ ៣៨០ សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែប្រែប្រកាសស្ដីពីការប្រមូលពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ៤៥២ សហវ.ប្រក.ពដ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យធ្វើសវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស, លេខ ៦៤៣ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីឆ្នាំជាប់ពន្ធ, លេខ ១៤៨១ សហវ.ប្រក.ពដ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១០, លេខ ៤៦១ សហវ.ប្រក.ពដ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ, លេខ ៤៩៣ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ, លេខ ៤៩៤ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីតម្លៃគិតពន្ធលើអចលនទ្រព្យ, លេខ ៣៧១ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១១, លេខ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើបទប្បញ្ញត្តិដែលកែប្រែនីតិវិធីប្រតិបត្តិ នៃការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រដើម កំណើត ទំនិញនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន, លេខ ៦១៤ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីប្រាក់វិភាគទានសប្បុរសធម៌, លេខ ៦៥៦ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធបន្ថែមចំពោះការដាំដុះស្រូវ ការប្រមូលទិញស្រូវ និងការផលិតអង្គរនាំចេញ, លេខ ៧៧៩ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែប្រែបំពេញបន្ថែមឯកសារក្នុងទម្រង់បែបបទសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ, លេខ ១០០៤ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ ចំពោះសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ, លេខ ១២២៥ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២, លេខ ០៤២ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំ២០១២, លេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែសីហា​ឆ្នាំ២០១២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ៩៧០ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីមូលដ្ឋាន​​គិត​ពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះ​មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ឬយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ, លេខ ០០១ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣, លេខ ១៤៤ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីភ្នាក់ងារ​សេវាកម្មពន្ធដារ, លេខ ៤៥៥ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៣ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃ​បន្ថែមចំពោះអ្នកចុះកិច្ចសន្យាដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អង្ករ​សម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញ​អង្ករ, លេខ ៣១៣ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃ​បន្ថែមចំពោះឧស្សាហកម្ម​គាំទ្រ ឬអ្នកចុះកិច្ចសន្យា​ដែល​ធ្វើការផ្គត់​ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា​សម្រាប់​​បម្រើឲ្យការនាំចេញ​របស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ ឧស្សាហកម្មផលិតស្បែកជើង ឧស្សាហកម្មផលិតកាបូបយួរនិងកាបូបដៃ និងឧស្សាហកម្មផលិតមួក, លេខ ៣១១ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការនាំចូល និងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមួយចំនួន, លេខ ៣១២ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១៥០អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី​ការកែសម្រួល​អត្រា​អាករ​ពិសេសលើមុខ​ទំនិញមួយ​ចំនួន, លេខ ៥២១ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤, លេខ ៥៤៨ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស​ ស្ដីពីការទូទាត់បំណុលពន្ធតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់ជាដំណាក់កាល, លេខ ៥៧១ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ៦៣៨  សហវ.ប្រក អពដ ​ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ, លេខ ៦៣៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការឱ្យចូលបម្រើការងារនៅ​អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ៦៣៤  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធ​លើមធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន ​និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥, លេខ ៦៨៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥, លេខ ៦៨៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុវត្តអាករ​លើតម្លៃបន្ថែម​​​ចំពោះ​​ការផលិត​​និង​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​ជូនប្រជាពល​រដ្ឋប្រើ​ប្រាស់, លេខ ៦៩០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញសម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត ពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ, លេខ ៨៥៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នា២០១៥ ស្ដីពីការកែសម្រួលតារាងពន្ធ តែមប្រិ៍សារពើពន្ធ, លេខ ៩៨២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ១១៤៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​វិធាន​និង​នីតិវិធីនៃការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​តវ៉ាពន្ធដារ​នៅអគ្គ​នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ នៃក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច​     និងហិរញ្ញ​វត្ថុ, លេខ ១៤៧០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីយន្តការ​ពន្ធដារ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ១៧០៤  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់នីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌, លេខ ១៧៣  កយ.សហវ.ប្រក/១៥ ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការកំណត់វិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុ​វត្តបញ្ជីគណនេយ្យសាមញ្ញ​សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច, លេខ ១៨២០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុ​វត្ត​អាករ​លើ​តម្លៃ​បន្ថែម​លើ​ការផ្គត់ផ្គង់​ផលិតផលកសិកម្ម​មិនទាន់កែច្នៃ, លេខ ៤៩៥  សហវ ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការប្រមូល​ពន្ធលើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និងយាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧, លេខ ៥៥៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ​ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦, លេខ ៧១០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការលើក​ទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ចំពោះ​គ្រឹះ​ស្ថាន​សិក្សា, លេខ ៩០៤  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​កាតព្វកិច្ច​សារពើ​ពន្ធ​ចំពោះ​សហគ្រាស​ដែល​អនុ​វត្ត​ពហុ​គម្រោង, លេខ ១១២៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការអនុញ្ញាតសំ​វិធានធន​សម្រាប់​ឥណទេយ្យ​ជាប់សង្ស័យ​ចំពោះធនាគារ​ក្នុង​ស្រុក, លេខ ១៥៣៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែ​សម្រួលកាល​បរិច្ឆេទ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធប្រចាំខែ, លេខ ១៥៣៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​នៃអនុ​លោមភាពសារពើពន្ធ, លេខ ១៥៣៦  សហវ.ប្រ ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារចំពោះការចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្ត របស់ សហគ្រាសធុនតូច និងសហគ្រាសធុនមធ្យម, លេខ ៥០២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​ប្រថាប់​ត្រា, លេខ ៥០៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការ​ណែនាំ​អនុ​វត្ត​ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ការ​បែង​ចែក​ភាគ​លាភ, លេខ ៥១៨  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការណែនាំអនុវត្ត​អាករលើតម្លៃ​បន្ថែម​ចំពោះ​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​​មិនជាប់អាករ, លេខ ៥៥៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស, លេខ ៥៧៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីលក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃការកាន់បញ្ជិកាគណនេយ្យមិនត្រឹមត្រូវនិងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធអប្បបរមា, លេខ ៦៣៨  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការកំណត់​មូល​ដ្ឋាន​គិតអាករ​សម្រាប់​បំភ្លឺ​សាធារណៈ, លេខ ៩៧៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​វិធាននិង​និតិ​វិធី​សម្រាប់​បែងចែក​ចំណូលនិង​ចំណាយ​ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គល​ទាក់ទិន, លេខ ៩៨៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ, លេខ ១១៣០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តការបង់ពន្ធកាត់ទុកលើការប្រាក់ចំពោះប្រាក់ដែលខ្ចីពីបរទេសរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ១១២៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ចំណាត់ថ្នាក់​អ្នកជាប់​ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស, លេខ ០២៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល, លេខ ១១៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ, លេខ ៣៣៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាសលេខ ស្តីពីការចាត់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញ ដែលជាអាហារជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ, លេខ ៣៦១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការណែនាំអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធរបស់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល, លេខ ៤៦៤  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសធានារ៉ាប់រង, លេខ ៤៩០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងផ្នែកឯកជន, លេខ ៥២៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការប្រមូល​ពន្ធលើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន និងយាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទប្រចាំ​ឆ្នាំ, លេខ ៥៣១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការណែនាំ​អនុវត្ត​បទប្បញ្ញត្តិស្តីពី​ពន្ធលើ​ប្រតិបត្តិការ​ប្រេង​កាត, លេខ ៥៣៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា, លេខ ៥៦៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីយន្តការបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្ថែម, លេខ ៥៧៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការប្រគល់សិទ្ធិចុះហត្ថលេខាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ និងអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុលើអាណត្តិ បើកប្រាក់បង្វិល សងប្រាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែម, លេខ ៥៧៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការទទួល​ស្គាល់ និងកាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​មួយ​ចំនួន​របស់​ភ្នាក់​ងារ​ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬ​សេវា​ក្នុង​នាម​សហគ្រាស​ដើម, លេខ ៥៩៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះត្រួតពិនិត្យកាតព្វកិច្ចបិទតែមប្រិ៍អាករប្រភេទថ្មីសម្រាប់បារី, លេខ ៧២៨  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ, លេខ ៧២៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ៧២៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​វិធាន​ និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​អនុវត្ត​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល និង​ពន្ធ​អាករ​នានា​ទាក់​ទិន​​និង​សកម្ម​ភាព​ កាត់ ដេរ និង​តម្រឹម របស់​គម្រោង​វិនិ​យោគ​មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​, លេខ ៧៤១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការព្យួរទុក​ការ​បង់​ប្រាក់​រំដោះ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​សហគ្រាស​ប្រកប​អាជីវ​កម្ម​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម, លេខ ១០០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល, លេខ ១០១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការ​អនុ​វត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ស្តីពី​ការ​ចៀស​វាង​ការយក​ពន្ធ​ត្រួតគ្នា​ការ​បង្ការ​ការ​កិប​កេង​បន្លំពន្ធ​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល, លេខ ២៤១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារចំពោះសហគ្រាសផលិត ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រក​ ឬនចេញស្រូវ អង្ករ ពោត សណ្ដែក ម្រេច ដំឡូងមី គ្រាប់ស្វាយចន្ទី និងជ័រកៅស៊ូ, លេខ ២៥២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីសវនកម្ម​ពន្ធដារ, លេខ ២៧០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងបន្ត, លេខ ៣២៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការ​កំណត់​មូល​ដ្ឋាន​គិត​ពន្ធ​ប្រថាប់​ត្រា​ចំពោះ​ការ​ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ ឬ​សិទ្ធិ​កាន់​កាប់​អចលន​ទ្រព្យ, លេខ ៣៤៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, លេខ ៣៥៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែ​សម្រួល​ការ​ណែនាំ​អនុ​វត្ត​ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ការ​បែងចែក​ភាគលាភ, លេខ ៣៧២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងផ្នែកឯកជន, លេខ ៥៣៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុ​វត្ត​ស្តង់​ដា​គណ​នេយ្យ​សាធារណៈ​កម្ពុជា ​មូល​ដ្ឋាន​សាច់​ប្រាក់, លេខ ៥៤៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ, លេខ ៧២៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតនិងដាក់ឱ្យដំណើរការក្រុមការងារភាពជាដៃគូអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ-សភាពាណិជ្ជកម្មចិន (កម្ពុជា), លេខ ៧៧៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរនូវ អនុលោមភាពពន្ធអន្តរជាតិ និងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីក្រៅប្រទេសរបស់អាមេរិក, លេខ ១៤៥៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការកែសម្រួលការកំណត់មូលដ្ឋានគិតអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលផលិតក្នុងស្រុក, លេខ ០១២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ, លេខ ០៨៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូល, លេខ ០៩៨  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធ ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល, លេខ ១១៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្ត អនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព, លេខ ១៥៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការចាត់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញ ដែលជាអាហារជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ, លេខ ១៦៨  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តការលើកទឹកចិត្តពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ចំពោះសហគ្រាសបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ លើកដំបូងជាសាធារណៈ, លេខ ១៨៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធចំពោះសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មជាភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងការីទេសចរណ៍, លេខ ២០៤ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សា, លេខ ២០៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធានការផ្នែកពន្ធដារ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រឈមមកលើសហគ្រាស ឧស្សាហកម្មផ្នែក វាយនភណ្ឌកាត់ដេរ, លេខ ៣១៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីពន្ធលើចំណេញមូលធន, លេខ ៣៤៦  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ចំពោះសង្កាត់ចំនួន០៤ ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល, លេខ ៣៤៧  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធលើប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែ, លេខ ៤៥៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តលើកទឹកចិត្តពន្ធកាត់ទុកដល់អ្នកវិនិយោគមូលបត្រ, លេខ ៤៧១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តការបង់ពន្ធកាត់ទុកលើការប្រាក់ចំពោះប្រាក់ដែលខ្ចីក្នុងស្រុក និងពីបរទេសរបស់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, លេខ ៥២៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យ, លេខ ៥៦៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអ្នកជាប់ពន្ធ, លេខ ៧០១  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ, លេខ ២៦៤  ប្រក.សក.ដជគ ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់ឧបករណ៍វាស់ចំណុះ ស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈគ្មានជាតិសុរារបស់សហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុក, លេខ ០១០  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស, លេខ ០០៩  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ, លេខ ១០៤  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីវិធានការនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធប៉ាតង់, លេខ ១៩៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាសស្ដីអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីនៃការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា, លេខ ៣១៨  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស, លេខ ៥៤៣  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (ភាសាអង់គ្លេស), លេខ ៥៤២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក, លេខ ៥៤២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលពន្ធដារ, លេខ ៩៦២  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ៧៨៥  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ, លេខ ៧៨៤  សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការចាត់ជាបន្ទុករដ្ឋនូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញដែលជាអាហារមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ, លេខ ០០៩ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តចំពោះការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្ត, លេខ ២១៧ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ, លេខ ២៣០ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស​ ស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងការទូទាត់ជារូបិយបណ្ណបរទស, លេខ ៨២៤ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធចំពោះសហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មល្បែងពាណិជ្ជកម្ម, លេខ ១០៨០ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការបន្តព្យួរទុកការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល របស់សហគ្រាសឧស្សាហកម្ម ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ, លេខ ០០២ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការលើកលែងពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ចំពោះអចលនទ្រព្យស្ថិតក្នុងក្រុងឧដុង្គម៉ែជ័យ នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រុងអរិយក្សត្រ និងក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្តាល និងក្រុងបូកគោ នៃខេត្តកំពត, លេខ ៣២៩ សហវ.ប្រក ​ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)
 • ប្រកាស ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងការបង្ការការគេចវេះពន្ធ និងការចៀសវាងពន្ធ, លេខ ៣៣៣.សហវ.ប្រក.អពដ ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ (PDF)

៤. សារាចរណែនាំ

 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ០១៧ សរន.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីយន្តការបង្វិលសងប្រាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែម,​ លេខ ០០៤ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តពន្ធប៉ាតង់,​ លេខ ០០៤ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ (PDF)
 • សារាចរណែនាំអនុវត្តប្រកាសលេខ ៣៨៣ សហវ.អពដ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ,​ លេខ ១១ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ,​ លេខ ០១៥ សហវ.អពដ ​ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការកាត់ទុកពន្ធលើ​ប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល,​ លេខ ០០៩ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីវិធាន​​ការ​ដោះ​​ស្រាយ​ក្នុង​ការ​​អនុ​វត្ត​ប្រ​មូល​ពន្ធ​​ប្រថាប់​​ត្រា​ផ្ទេរ​​កម្ម​សិទ្ធិ ឬសិទ្ធិ​កាន់​កាប់​អចលន​ទ្រព្យ​ចំពោះ​អចលន​ទ្រព្យ​​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី និងពុំ​បាន​ចុះបញ្ជី, លេខ ១៣៤ សជណ ​ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្ត​កាតព្វ​កិច្ច​កាត់​ទុក​ពន្ធលើ​អត្ថ​ប្រយោជន៍​បន្ថែម, លេខ ០១១ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពី​ការអនុ​វត្តការប្រើប្រាស់​តែមប្រិ៍អាករ​ប្រភេទ​ថ្មី​សម្រាប់​បង់​ពន្ធ​អាករ​​ពិសេស​លើ​ផលិត​ផល​​បារី, លេខ ០១៥ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីការវាយតម្លៃកម្រិតអនុលោមភាពសារពើពន្ធ, លេខ ០០៧ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (PDF)
 • សារាចរណែនាំលេខ ស្តីពី​​ការលើក​លែង​លើ​ប្រាក់​រំលឹក​អតីតភាព​ការ​ងារ​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩ និងប្រាក់​បំណាច់​ការ​ងារ​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៩​ត​ទៅមុខ និងសេវា​រក​ការងារ​ឲ្យ​ធ្វើ​ បណ្តុះ​បណ្តាល​ បញ្ជូន និងគ្រប់គ្រងពលករ ឬកម្មសិក្សាការីទៅធ្វើការបរទេស, លេខ ០០៣ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០, លេខ ០៦ សរណន ​ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០, លេខ ០១១ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី៣១​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ពីឆ្នាំ២០២០,​ លេខ ០០២ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី២៤​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ (PDF)
 • សារាចរណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣,​ លេខ ០១៣ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (PDF)

៥. សេចក្ដីសម្រេច

 • សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់, លេខ ០០៤ សសរ.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៨ (PDF)
 • សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីការកំណត់តម្លៃពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់,​ លេខ ០០៧ សសរ.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវសមាសភាពក្រុមការងារតាមវិស័យសម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាការងារ ជាមួយវិស័យឯកជន,​ លេខ ៥៤ សសរ ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ត្រាក់ទ័រ និងជលយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលមានកម្លាំងដល់១៥០សេះ,​ លេខ ២២ សសរ ​ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេចរួម ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ,​ លេខ ០៣៤ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ រាជធានីភ្នំពេញ, ​ លេខ ០៣៦ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ រាជធានីភ្នំពេញ,​ លេខ ០៣៧ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារតាមវិស័យសម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាការងារជាមួយវិស័យឯកជន, ​ លេខ ៥២ សសរ ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារតាមវិស័យសម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាការងារជាមួយវិស័យឯកជន, លេខ ៥៣ សសរ ​ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរៀបចំចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន(IT Patfor),​ លេខ ០០៧ សសរ.សហវ.ពដ ​ចុះថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តី​ពីការលើកលែង​ពន្ធប្រថាប់​ត្រា​លើការផ្ទេរសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់​កាប់​អចលនទ្រព្យ រវាងឪពុក ម្តាយបង្កើត,​ លេខ ០៤ សសរ ​ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ (PDF)
 • សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញ, លេខ ០២៦ សហវ ​ចុះថ្ងៃទី១៧  ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (PDF)