សៀវភៅ ១ កម្រងអត្ថបទស្រាវជ្រាវ


មាតិកា / Table of Contents

ក. នីតិអន្តរជាតិ

៥. អំពើទារុណកម្ម៖ ករណីចាំបាច់ ក្នុងការបង្ការ ជាជាងព្យាបាល

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិត មាស បូរ៉ា
ទំព័រ: ៤៥ ដល់ ៦០

៧. លក្ខខណ្ឌសុពលភាព និងការរំលត់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

អ្នកនិពន្ធ: ទី ហ្សានិត
ទំព័រ: ១១៦ ដល់ ១៣៣

៨. អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២

អ្នកនិពន្ធ: ផល ពិសាល
ទំព័រ: ១៣៤ ដល់ ១៦៧

៩. គោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែ (Uti Possidetis)

អ្នកនិពន្ធ: ទី ហ្សានិត
ទំព័រ: ១៦៨ ដល់ ១៧២

ខ. នីតសាធារណៈ

២. ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ៅ សិលា
ទំព័រ: ១៨៦ ដល់ ២០០

៣. នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី

អ្នកនិពន្ធ: នៅ សុជាតា
ទំព័រ: ២០១ ដល់ ២០៤

៥. វិមជ្ឈការនៅប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកនិពន្ធ: លី វ៉ុង
ទំព័រ: ២១៣ ដល់ ២២២

គ. នីតិឯកជន

៤. តួនាទីរបស់តុលាការ ក្នុងការការពារសិទ្ធិចម្បង (សិទ្ធិរួចផុតពីអំពើទារុណកម្ម)

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិត មាស បូរ៉ា និង នូ គឹមឈីវ
ទំព័រ: ២៩២ ដល់ ៣០១

៥. ការបកស្រាយច្បាប់

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិត មាស បូរ៉ា និង ប្រាក់ សំអាង
ទំព័រ: ៣០២ ដល់ ៣០៩

៦. ចៅក្រមចំកណ្តាល

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង
ទំព័រ: ៣១០ ដល់ ៣១៤

៩. កម្រិតភស្តុតាង និងបន្ទុកនៃភស្តុតាងក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិត មាស បូរ៉ា និង រដ្ឋា ពិសិដ្ឋ
ទំព័រ: ៣៥៣ ដល់ ៣៦១

១១. ចំណាត់ការបទល្មើសជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

អ្នកនិពន្ធ: អ៊ី ម៉ាណូកា
ទំព័រ: ៣៧៤ ដល់ ៤០៥

១២. ច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជន៖ សង្ខេប និង យោបល់

អ្នកនិពន្ធ: បណ្ឌិត មាស បូរ៉ា
ទំព័រ: ៤០៦ ដល់ ៤១២

១៣. បទល្មើសជាក់ស្តែងក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ៤១៣ ដល់ ៤២៧

១៤. បទលួច (ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ)

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ៤២៨ ដល់ ៤៤៣

១៥. ការឃាត់ខ្លួន

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ៤៤៤ ដល់ ៤៥៩

១៧. គោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃទោស

អ្នកនិពន្ធ: នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
ទំព័រ: ៤៧២ ដល់ ៤៩៨

៣. របបមាតិកភណ្ឌ

អ្នកនិពន្ធ: នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
ទំព័រ: ៥៣១ ដល់ ៥៧៧

៥. ការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីតាមផ្លូវអន្តរាគមន៍

អ្នកនិពន្ធ: អ៊ី ម៉ាណូកា
ទំព័រ: ៥៩៨ ដល់ ៦២៥

៧. អំណាចមេបា

អ្នកនិពន្ធ: នូ ច័ន្ទសុគន្ធា
ទំព័រ: ៦៣៩ ដល់ ៦៦២

៨. លក្ខខណ្ឌនៃការលែងលះដោយព្រមព្រៀងគ្នា

អ្នកនិពន្ធ: ផុន វណ្ណា
ទំព័រ: ៦៦៣ ដល់ ៦៨០

១០. កំជាប់ពាក្យ

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ៦៩២ ដល់ ៧០១