សៀវភៅ ២ កម្រងអត្ថបទជំនួយស្មារតី និងបទវិចារណកថា


មាតិកា / Table of Contents

ក. ជំនួយស្មារតី

៣. ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

អ្នកនិពន្ធ: រស់ ផុនចាន់និមល
ទំព័រ: ៤៥ ដល់ ៥៦

៩. ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ

អ្នកនិពន្ធ: ជា អៀកងួន
ទំព័រ: ១០០ ដល់ ១០៦

១០. និយមន័យ និងការចុះបញ្ជីហ៊ីប៉ូតែកនៅកម្ពុជា

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ៅ សិលា
ទំព័រ: ១០៧ ដល់ ១១៣

១១. តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក៖ សញ្ញាណនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ

អ្នកនិពន្ធ: ផល ពិសាល, ប៊ុន ស្រីស្រស់, នូ គឹមឈីវ និងវុធ ពេជ្ជតា
ទំព័រ: ១១៤ ដល់ ១៤៦

១៤. ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

អ្នកនិពន្ធ: ពេជ្រ ស្រីរតនៈ
ទំព័រ: ១៥៨ ដល់ ១៦៨

១៧. ច្បាប់អន្តរជាតិជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា?

អ្នកនិពន្ធ: ឡុង សារ៉ាពេជ្រ
ទំព័រ: ១៨២ ដល់ ១៨៣

ខ. បទវិចារណកថា

១. ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃកម្ពុជា

អ្នកនិពន្ធ: ម៉ៅ សិលា
ទំព័រ: ១៨៤ ដល់ ១៨៧

៣. ចំណងដៃប្រល័យសេរីភាព?

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ១៩៣ ដល់ ១៩៦

៥. រឿងខ្លី៖ ជម្លោះរវាងយុត្តិធម៌ និងអយុត្តិធម៌

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ២០៣ ដល់ ២០៤

៧. តុលាការមហាជន

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ២១៣ ដល់ ២១៦

៨. រឿងក្តី៖ អាចោរ

អ្នកនិពន្ធ: ទី ហ្សានិត
ទំព័រ: ២១៧ ដល់ ២២២

១២. សេរីភាពហួសព្រំដែននៅលើផ្លូវថ្នល់

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ២៣៤ ដល់ ២៣៦

១៣. ទិដ្ឋភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ៖ ទម្លាប់ធំជាងច្បាប់?

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ២៣៧ ដល់ ២៣៩

១៤. យោងតាមកវីក្រមង៉ុយ តើ FACEBOOK គឺជាចៅក្រម?

អ្នកនិពន្ធ: ចក សម្បត្តិ
ទំព័រ: ២៤០ ដល់ ២៤១