កំជាប់ពាក្យ

ក. ការសងត្រឡប់មកវិញនូវជំនួន

ខ. ការសងសំណងការខូចខាត