លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនឯកឧត្ដម ទី ហ្សានិត ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិសាលាត្រាជូ សម្រាប់អំណោយជាសៀវភៅព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៥ ចំនួន២ក្បាល របស់សមាគមសាលាត្រាជូ ដើម្បីដាក់តម្កល់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលតែងតែផ្ដល់កិច្ចសហការ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពនានារបស់សមាគមសាលាត្រាជូនាពេលកន្លងមកនេះ។

👉 Facebook Page ៖ https://www.facebook.com/share/SzLxf4qHZY5hxM98/?mibextid=WC7FNe

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយត្រាជូ

Website (http://www.salatraju.com/) I Twitter (https://twitter.com/SalaTraju?s=20) I LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/sala-traju-association) I TikTok (https://www.tiktok.com/@sala.traju?_t=8dvQZj3IyYL&_r=1) I IG
(https://instagram.com/sala.traju?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==)
👉Channel Telegram Traju ៖ https://t.me/salatraju