លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង (National University Of Battambang – NUBB) ជូនសមាគមសាលាត្រាជូ សម្រាប់អំណោយជាសៀវភៅព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ (សមាគមសាលាត្រាជូ Sala Traju Association) ចំនួន២ក្បាល របស់សមាគមសាលាត្រាជូ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ជាធាតុចូល ឬជាជំនួយស្មារតីក្នុងវិស័យច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ។

🔜 ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់លេខទី៦នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

👉 Facebook : https://www.facebook.com/share/p/QSRg2A8oYZ6sd6ND/?mibextid=WC7FNe

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju