លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈីវ យីស៊ាង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈីវ យីស៊ាង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជូនឯកឧត្ដម ទី ហ្សានិត ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិសាលាត្រាជូ សម្រាប់អំណោយជាសៀវភៅព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ ចំនួន១ឈុត របស់សមាគមសាលាត្រាជូ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ជាធាតុចូល ឬជាជំនួយស្មារតីក្នុងវិស័យច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ។

👉 Facebook Page ៖ https://www.facebook.com/share/MWyikRBJRfzawQUx/?mibextid=WC7FNe

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយត្រាជូ

Website I Twitter I LinkedIn I TikTok I IG

👉Channel Telegram Traju ៖ https://t.me/salatraju