រាជកិច្ច

សេចក្តីកំណត់ចំណាំបឋម ៖
ដោយសារមិនទាន់មានសង្គតិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វាក្យស័ព្ទច្បាប់ និងពាក្យបច្ចេកទេស មួយចំនួនជាខេមរៈភាសាអោយបានច្បាស់លាស់, អ្នកនិពន្ធ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបកប្រែក្រៅផ្លូវការ និងកំណត់ពាក្យ បច្ចេកទេសទាំងនោះ ដែលគួរយកមកបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទនៃការបកស្រាយខាងក្រោមទាំងអស់នេះ។ រាល់គំនិត និង មតិនៅក្នុងអត្ថបទ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ ព្រមទាំងស្ថាប័នដែលអ្នកនិពន្ធកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។ នៅក្នុងការរៀបចំ និងតាក់តែងព្រឹត្តិបត្រច្បាប់នេះ សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអនុញ្ញាតផ្តល់លំដាប់អាទិភាពជូនចំពោះអត្ថបទ ឬសំណេរជាខេមរភាសាជាលំដាប់ទីមួយ ដោយដាក់បញ្ចូលអត្ថបទ ឬសំណេរច្បាប់អន្តរជាតិ និងជាភាសារបរទេសក្នុងលំដាប់បន្ទាប់។ ដោយឡែក ក្នុងគោល បំណងលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញការស្រាវជ្រាវរបស់កម្មសិក្សាការី យើងខ្ញុំ សូមអនុញ្ញាតដាក់បញ្ចូលផងដែរនូវអត្ថបទ ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់កម្មសិក្សាជាប់ជ័យលាភីឆ្នើម ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយគ្រូណែនាំ និងវាយតម្លៃដោយគណៈកម្មការ ដាក់ពិន្ទុ នៅរាល់វគ្គបណ្តុះបណ្ដាល និងជំនាន់នីមួយៗ។


មាតិកា

កថាមុខដោយបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុក ស៊ីផាន់ណា

ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW