ព្រឹត្តិបត្ររដ្ឋបាលស​ម័យរ៉េស៊ីដង់ ឆ្នាំ១៨៨៥

សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ