ចំណាប់អារម្មណ៍ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឆាយ ហុក ផេង

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយស សូមបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ និងសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ឆាយ ហុក ផេង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្ដិធម៌នៃក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងជាអតីតប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសបារាំង ក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូលេខទី៤ ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU)។

👉 តំណ Facebook ចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju