ចំណាប់អារម្មណ៍ របស់ឯកឧត្ដម នាក់ សើគីរីន

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយស សូមបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍តំណាងអ្នកនិពន្ធនៃព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៤ របស់ឯកឧត្ដម នាក់ សើគីរីន អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ នៅក្នុងកម្មវិធី «សម្ពោធ និងបទបង្ហាញពិសេសនៃព្រឺត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៤» កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ #TrajuBulletin4 #TrajuBulletinReview

“ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ និងកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលចេញមកពីប្រភព និងអាជីពការងារផ្សេងគ្នានៃកោសិការបស់សង្គម ដែលបាននឹងកំពុងរួមគ្នាសម្រេចគោលបំណងនិងគោលដៅដ៏ប្រពៃសម្រាប់សហគមន៍អ្នកច្បាប់ ដែលបានចារឹកនៅក្នុងព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់របស់ខ្លួន ជាពិសេសត្រង់ទំព័រលេខពីររ៉ូមាំង (ii) ដែលសម្រាប់ខ្ញុំ សូមហៅថាជា «ក្ដីសង្ឃឹម ឬសុបិន្ដ ឬមហិច្ចតារបស់បញ្ញវន្ដច្បាប់វ័យក្មេង និងប្រកបដោយថាមពល»”

🔗 Facebook: https://www.facebook.com/100064454541500/posts/pfbid0DzTUdRTP6Y6EDzpqoAJLJgQainMBnfDzu9njDzFj5fWXnajJPJbUZpYw4ssPh7bil/?mibextid=gkx3sN

👉ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិបត្រលេខទី4 : https://t.me/salatraju/4905

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju