គន្ថនិទ្ទេសនៃច្បាប់សំខាន់ៗលើគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានប្រមូលចងក្រងដោយកម្មសិក្សាការី និងអ្នកហាត់ការច្បាប់ជំនាន់ទី២២ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

 1. លោក អោក ម៉េងអ៊ូ / Mr. Ouk Meng Ou
 2. កញ្ញា ឈឺន តុងឈី / Ms. Chheun Tongchhy
 3. កញ្ញា សំ គង្គារ / Ms. Sam Kongkea
 4. កញ្ញា ហ៊ី សុភ័ក្តវឌ្ឍតា / Ms. Hy Sopheakvorta
 5. លោក ហ៊ន ពុទ្ធីវុធ / Mr. Horn Puthyvuth
 6. កញ្ញា គាំ ស្រីចិន / Ms. Kam Sreychen
 7. លោក វិន សុងអ៊ាង / Mr. Vin Songeang
 8. លោក ប៊ួយ ឈាងហាក់ / Mr. Buoy Chheanghak
 9. លោក ចែត ចាន់កែវ / Mr. Chet Chankeo
 10. កញ្ញា កាំង លីហ្សា / Ms. Kaing Lyza
 11. កញ្ញា សាំង សុវណ្ណមាលា / Ms. Sang Sovanmealea
 12. កញ្ញា អ៊ឹម ដាឡែន / Ms. Oem Dalen

ទី១ ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងក្រុមហ៊ុន

ទី២ វិជ្ជាជីវៈតុលាការ

ទី៣ ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ទី៤ ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ទី៥ ច្បាប់ការងារ

ទី៦ ព្រឹត្តិបត្របញ្ជីថ្កោលទោស

ទី៧ ការលួចទិន្នន័យតាមបច្ចេកវិទ្យា

ទី៨ កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធ
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

ទី៩ កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារ

ទី១០ ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ