លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

លិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជូនសមាគមសាលាត្រាជូ សម្រាប់អំណោយជាសៀវភៅ ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ(សមាគមសាលាត្រាជូ Sala Traju Association)លេខ៥ ចំនួន ១ ឈុត ដើម្បីជាការចែករំលែកចំណេះដឹង និងជាពិសេសការចូលរួមចំណែកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យច្បាប់នៅកម្ពុជា។

🔜ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់លេខទី៦នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

👉 ភាសាខ្មែរ : https://publication.traju.org

👉 អង់គ្លេស : https://en-publication.traju.org

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយត្រាជូ

Website I Twitter I LinkedIn I TikTok I IG

👉Channel Telegram Traju ៖ https://t.me/salatrajuSalatraju