៩. «សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ» «សិទ្ធិទទួលបានសាលក្រមដោយមានសំអាងហេតុ» «គោលការណ៍ហាមឃាត់អានុភាពប្រតិសកម្ម និងគ្មានការកាត់ទោសពីរដងចំពោះបទល្មើសតែមួយ»