៩. «សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈ» «សិទ្ធិទទួលបានសាលក្រមដោយមានសំអាងហេតុ» «គោលការណ៍ហាមឃាត់អានុភាពប្រតិសកម្ម និងគ្មានការកាត់ទោសពីរដងចំពោះបទល្មើសតែមួយ»

៨. សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ច ឯករាជ្យ និងមិនលម្អៀង បង្កើតឡើងដោយច្បាប់ និងសិទ្ធិទទួលបានសមភាពនៃកម្លាំង