៩. តើជនបរទេសអាចមានសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដែរឬទេ?

២. សញ្ញាណទូទៅនៃសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គល និងការចែករំលែកលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក (ករណីសិក្សា ប្រៀបធៀបច្បាប់បារាំង និងកម្ពុជា)

១. សញ្ញាណ ខ «HARDSHIP ឬការមិនអាចព្យាករបាន» នៅក្នុងបរិបទច្បាប់កិច្ចសន្យាបារាំង កម្ពុជា និង ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ»