១០. ដំណើរការវិវត្តន៍នៃសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ បរិបទទូទៅ និងការឃាត់ខ្លួន

៨. អំពើក្បត់ជាតិ ក្នុងរូបភាពជាបទសន្ទិដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា