៦. ឈ្វេងយល់អំពីនីតិវិធីច្បាប់អន្តរជាតិនៃការដោះស្រាយវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ ករណីប្រទេសហ្វីលីពីន និងចិន

៤. ខ្លឹមសារសង្ខេបសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក. ស្តីពីការជំទាស់នឹងតារាង ឯកសារបានមកពីអំពើទារុណកម្ម

២. វិសាលភាពនៃវិធានច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស៖ ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃនីតិអន្តរជាតិ

១.​ សមត្ថកិច្ចរឹតត្បិតនៃតុលាការកម្ពុជា ប្រឈមមុខនឹង មជ្ឈត្តការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការដោះ ស្រាយវិវាទវិនិយោគ (CIRDI/ICSID) នៅក្នុងវិវាទវិនិយោគបរទេស និងប្រទេសកម្ពុជា