៤. ការបែងចែកអាសនៈក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកម្ពុជា៖ កើតំណាងរាស្ត្រ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា មេឃុំ ចៅសង្កាត់ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងដូចម្តេច?

១. អាវុធចល័ត ឬមឈូសចល័ត៖ ប្រព័ន្ធនិន្នាការពាក់ព័ន្ធច្បាប់ចរាចរណ៍នៃប្រទេសជប៉ុន