១៦. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការបរិច្ចាក ការផ្សាំកោសិកា ជាលិកា និងសរីរាង្គមនុស្ស

១៥. ការចុះបញ្ជីម៉ាកក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ សង្ខេបខ្លឹមសារនៃប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីម៉ាកក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ

១៣. ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ៖ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ក្នុងបរិបទនៃការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ចេញពី រដ្ឋហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម

១១. តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក៖ សញ្ញាណនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ

៨. «បទលួចថាមពល» សាលាកបត្រសាលដីកា សភាព្រហ្មទណ្ឌ នៃសាលាវិនិច្ឆ័យបារាំងចុះថ្ងៃទី០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ១៩១២