១០. ហេតុអ្វី យើងត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់?៖ សារៈសំខាន់ស្នូលនៃការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

៩. តើអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រួសារក្នុងបទលួច គ្របដណ្តប់លើចំណងរវាងមាមីង និងក្មួយដែរឬទេ?