១៦. ព្រះរាជក្រមលេខ២៤៩ ន.ស. ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៥៨ ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការនេសាទនៅស្រមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា / Royal Kram No. 249 N.S. January 24, 1958 Promulgation of the Law on Sea Fishing in Cambodia (Khmer Article)

១៥. ព្រះរាជក្រមលេខ ២៤៤ ន.ស. ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៥៨ ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីរបៀបប្រើទង់ជាតិខ្មែរ និងការប្រើប្រាស់ទង់ជាតិបរទេសនៅប្រទេសខ្មែរ / Royal Kram No. 244 N.S. January 13, 1958 Promulgation of the Law on the Use of the Cambodian Flag and the Use of Foreign Flags in Cambodia (Khmer Article)