២. ព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតទាំងបីរបស់បុគ្គលក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋប្បវេណី កំណើត អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមរណភាព២.