៧. បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ត៖ ក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ភាគទី២ ស្តីពីការអនុវត្តទូទៅ)