១១. ព្រះរាជក្រមលេខ ២៣៦ ន.ស. ចុះថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៥៧ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីក្រុមវិវាទហើយនឹងអំពីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ

១០. ព្រះរាជក្រមលេខ ៦៧០ ស.ន. ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥១ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាននៅប្រទេសខ្មែរ