៩. អគារសហកម្មសិទ្ធិពិសេសនៅកម្ពុជា៖ករណីអគារដែលជាប់គាំងក្នុងដំណើរការនៃការសាងសង់