៦. ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ការបន្តឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន ការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ ជំនួយពីអ្នកបកប្រែ អ្នកជំនាញ និងការស្នើសុំត្រឡប់មកវិញនូវវត្ថុដែលចាប់យក

៤. «គោលការណ៍ព្រហ្មទណ្ឌសំខាន់ៗ រួមមាន ការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោស» «សិទ្ធិមានមេធាវីការពារក្តី ការពិនិត្យលើករណីសិក្សា»