១. សាវតា និងការអភិវឌ្ឍនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌របស់ជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ