|

ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៦ (ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤) / Bulletin Issue 6 (January 2024)

មាតិកា / Table of Contents កថាមុខដោយ ទី ហ្សានិត ចក សម្បត្តិ និង ផល ពិសាល / Foreword by TY Janith, CHORK Sambath and PHAL Pisal ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ / ARTICLES ON INTERNATIONAL LAW ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATE ផ្នែកទី៥ និក្ខេបបទជ័យលាភីរបស់កម្មវិធី RULE-DUAL DEGREES IN…