|

ព្រឹត្តិបត្រលេខទី៦ (ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤) / Bulletin Issue 6 (January 2024)

មាតិកា / Table of Contents កថាមុខដោយ ទី ហ្សានិត ចក សម្បត្តិ និង ផល ពិសាល / Foreword by TY Janith, CHORK Sambath and PHAL Pisal ផ្នែកទី១ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ឯកជន / ARTICLES ON PRIVATE LAW ផ្នែកទី២ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់សាធារណៈ / ARTICLES ON PUBLIC LAW ផ្នែកទី៣ អត្ថបទស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ / ARTICLES ON INTERNATIONAL LAW ផ្នែកទី៤ បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដកម្ពុជា / CAMBODIA LEGAL UPDATE ផ្នែកទី៥ និក្ខេបបទជ័យលាភីរបស់កម្មវិធី RULE-DUAL DEGREES IN…

ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ

ក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅលើគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានប្រមូលចងក្រងវាយឡើងវិញដោយអ្នកហាត់ការច្បាប់ជំនាន់ទី២៣ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារ

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា កែវ ចាន់ណាលីន ១. ច្បាប់ ២. អនុក្រឹត្យ ៣. ប្រកាស ៤. សារាចរណែនាំ ៥. សេចក្ដីសម្រេច

កម្រងឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ប៉ូ គឹមសាន់ ១. ច្បាប់ ២. អនុក្រឹត្យ ៣. ប្រកាស ៤.​ គោលនយោបាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស ការលួចទិន្នន័យតាមបច្ចេកវិទ្យា

រៀបរៀងដោយ៖ លោក វិន សុងអ៊ាង ១.លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ២.គោលនយោបាយ ៣. សារពត៌មាន ៤. គេហទំព័រអនឡាញ

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស វិជ្ជាជីវៈតុលាការ

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា គាំ ស្រីចិន វិជ្ជាជីវៈចៅក្រមវិជ្ជាជីវៈចៅក្រម ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ ៤. ប្រកាស ៥. សារាចរ ៦. សេចក្តីកំណត់/ សេចក្តីពន្យល់ក្រម ៧. គេហទំព័រ វិជ្ជាជីវៈព្រះរាជអាជ្ញា ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ ៤. ប្រកាស ៥. សារាចរ ៦. សេចក្តីពន្យល់ក្រម ៧. គេហទំព័រ វិជ្ជាជីវៈក្រឡាបញ្ជី ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ ៤. ប្រកាស ៥. ចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម ៦. គេហទំព័រ វិជ្ជាជីវៈអាជ្ញាសាលា ១. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ ២. ព្រះរាជក្រឹត្យ ៣. អនុក្រឹត្យ…

កម្រងឯកសារយោង និងគន្ថនិទេស ច្បាប់ការងារ

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា សំ គង្គារ ១.សន្ធិសញ្ញា ២.ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ៣.អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ៤. គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័ន